svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โฆษกรบ. หวั่นผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อน สื่อพาดหัวข่าว "เศรษฐา" เกินจริง

21 กันยายน 2566

โฆษกรัฐบาล ชี้แจง กรณีเว็บไซต์ข่าว พาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง "ครม.เศรษฐา ออกกฎเหล็ก ปิดปากรัฐมนตรี-ข้าราชการ ห้ามให้ข่าวสื่อมวลชน ฝ่าฝืน ฟันวินัยร้ายแรงไล่ออก หวั่นผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

21 กันยายน 2566 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี ชี้แจงกรณีเว็บไซค์สำนักข่าวแห่งหนึ่ง พาดหัวข่าวโดยใช้ข้อความรุนแรง อาจทำให้ผู้รับสารเข้าใจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ว่า "ครม.เศรษฐา ออกกฎเหล็ก ปิดปากรัฐมนตรี-ข้าราชการ ห้ามให้ข่าวสื่อมวลชน ฝ่าฝืน ฟันวินัยร้ายแรง ปลดออก-ไล่ออก เพื่อรักษาความลับที่สุด-ลับมาก-ลับ อ้าง ความมั่นคง-ประโยชน์แห่งรัฐ"

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี ขอชี้แจงดังนี้ โดยเรื่องดังกล่าว เป็น "มติ ครม. รับทราบแนวทางปฏิบัติ" ในการรักษาความลับของราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ครม. และการให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชน ซึ่งกระทำต่อเนื่องกันมา ย้อนหลังกว่า 20 ปี

โดยเรื่องดังกล่าว เป็นปกติในการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุม ครม. ถึงแนวทางปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ คือ ไม่เผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ในที่ประชุม ครม. โดยเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีความอ่อนไหว และมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหรือผลประโยชน์แห่งชาติ แต่หากเรื่องที่เป็นมติเห็นชอบ หรือ อนุมัติแล้ว สามารถเผยแพร่สื่อสารได้ตามเหมาะสม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมตรี กล่าวด้วยว่า เรื่องใดมีผลกระทบอ่อนไหว ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรง เป็นผู้ชี้แจงหลัก และให้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอำนาจให้ข่าวสารการประชุม มติ การดำเนินงาน ครม. และชี้แจงต่อสาธารณชน หากมีการเสนอข่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง