svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67

21 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67 "ปานปรีย์" ดูแลสูงสุด 3 แผนงานเศรษฐกิจ อีอีซี-การท่องเที่ยว-รัฐบาลดิจิทัล

21 กันยายน 2566 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท โดยเป็นกรอบงบประมาณแบบขาดดุล 6.93 แสนล้านบาท ซึ่งต้องมีการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการตาม 10 แผนงานที่ได้มีการกำหนดไว้นั้น

มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยให้มีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 คณะ ตามยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 10 ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2567 โดยคณะกรรมการแต่ละชุดได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 คนรับผิดชอบดังนี้

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67

     1.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ รับผิดชอบจำนวน 2 แผนงาน คือ

  • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     
"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67     

     2.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบจำนวน 2 แผนงาน คือ

  • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
  • แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67  

     3.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรับผิดชอบจำนวน 3 แผนงาน คือ

  • แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
  • แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  • แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67

     4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย รับผิดชอบจำนวน 1 แผนงาน คือ

  • แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67

     5.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบจำนวน 1 แผนงาน คือ

  • แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

"เศรษฐา" ตั้ง 6 รองนายกฯ คุม 10 แผนงานจัดทำงบบูรณาการปี 67

     6.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน รับผิดชอบจำนวน 1 แผนงาน คือ

  • แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต

โดยให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับแผนงานบูรณาการตามที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่และอำนาจบริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยรับงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายแบบบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

โดยให้ประธานกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

บริหาร กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องตามแผนงานบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารรายจ่ายบูรณาการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานในการปฏิบัติงาน เชิญหน่วยรับงบประมาณมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ชี้แจงรายละเอียดและข้อคิดเห็นได้ตามความจำเป็น

ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ส่วนองค์ประกอบอื่นๆของคณะกรรมการประกอบไปด้วยรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานเจ้าภาพ เป็น รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบไปด้วย  ปลัดกระทรวงของหน่วยงานเจ้าภาพและหัวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ, กรรมการและเลขานุการร่วม, หัวหน้า/ผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพ, ผู้แทนสำนักงบประมาณ, ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คณะกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

     1. กำหนดหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ ขอบเขตภารกิจ เป้าหมายร่วมแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละเป้าหมาย และหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่าย บูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

     2.ประสานหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำโครงการกิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องใช้ในการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามความจำเป็นและเหมาะสม

     3.พิจารณาโครงการ กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของแผนงานบูรณาการที่ได้รับมอบหมาย

     4.จัดทำข้อเสนอการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567และแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาของการดำเนินการ พร้อมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงบประมาณ

logoline