svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ทอ.แจ้งเตือน! เตรียมปิดน่านฟ้า จัดการสวนสนามพิธีรับ-ส่ง "ผบ.ทอ." คนใหม่

19 กันยายน 2566

"กองทัพอากาศ" แจ้งเตือน-ขออภัยประชาชน เตรียมปิดน่านฟ้า จัดการสวนสนามในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนใหม่ วันที่ 29 กันยายน นี้

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ให้ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นั้น

19 กันยายน 2566 กองทัพอากาศ ได้เตรียมจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ กับ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อแสดงถึงการส่งมอบการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ
ทอ.แจ้งเตือน! เตรียมปิดน่านฟ้า จัดการสวนสนามพิธีรับ-ส่ง "ผบ.ทอ." คนใหม่

โดยได้กำหนดให้มีการสวนสนามภาคพื้นของกำลังพลและขบวนยานยนต์ ตลอดจนการสวนสนามทางอากาศของเครื่องบินแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบพิธีดังกล่าว ในวันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานการบินกองทัพอากาศ เขตสายไหม กทม. โดยกำหนดให้มีการซ้อมสวนสนามทางอากาศ ในวันที่ 25 และ 27 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 14.45 น.

สำหรับการสวนสนามทางอากาศในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ นั้น เป็นธรรมเนียมของกองทัพอากาศที่ดำรงการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงการส่งมอบศักยภาพ แสนยานุภาพ และความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพอากาศ ตลอดจนเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของกำลังทางอากาศให้แก่พี่น้องประชาชน
ทอ.แจ้งเตือน! เตรียมปิดน่านฟ้า จัดการสวนสนามพิธีรับ-ส่ง "ผบ.ทอ." คนใหม่

กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการห้วงอากาศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาดังกล่าว จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ท่าอากาศยานดอนเมือง และสายการบินพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการบินและการใช้ห้วงอากาศ

พร้อมออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM : Notice to Airman) เพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการบินในพื้นที่เหนือสนามบินดอนเมืองและโดยรอบ ได้พิจารณาปรับห้วงเวลาการบินให้กระชับ รวดเร็ว และลดผลกระทบต่อเที่ยวบินพาณิชย์และการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุด

กองทัพอากาศ ขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับความไม่สะดวกจากการจัดพิธีดังกล่าวไว้ ณ โอกาสนี้
ทอ.แจ้งเตือน! เตรียมปิดน่านฟ้า จัดการสวนสนามพิธีรับ-ส่ง "ผบ.ทอ." คนใหม่
ทอ.แจ้งเตือน! เตรียมปิดน่านฟ้า จัดการสวนสนามพิธีรับ-ส่ง "ผบ.ทอ." คนใหม่