svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.ไฟเขียว ต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง"เลขาส.ป.ก." อีก 1 ปี เป็นครั้งที่สอง

18 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ครม.เห็นชอบ ตามที่ กระทรวงเกษตรฯ เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ"วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข" เลขาธิการส.ป.ก. ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2)

18 กันยายน 2566 "นายชัย วัชรงค์" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กันยายน 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ/เห็นชอบ ในเรื่องแต่งตั้ง ขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ครั้งที่ 2) 

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข  เลขาธิการส.ป.ก.

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ "ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข" ดำรงตำแหน่งเลขาธิการส.ป.ก. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 ครม.มีมติต่อเวลาไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 จนวันนี้ ครม.ต่อเวลาเพิ่มเป็นครั้งที่ 2  ซึ่งจะทำให้"ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข"  เป็นเลขาธิการส.ป.ก.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด

ครม.ไฟเขียว ต่อเวลาการดำรงตำแหน่ง\"เลขาส.ป.ก.\" อีก 1 ปี เป็นครั้งที่สอง

ประวัติ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

logoline