svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 36 นายทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ

16 กันยายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารชั้นสัญญาบัตร และ นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์พิเศษ 36 นาย

16 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (15ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็น นายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหาร ราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 36 นาย ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2566  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 36 นายทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 36 นายทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 36 นายทหาร-ตำรวจ ราชองครักษ์พิเศษ

logoline