svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ศาลรธน. อนุญาต "พิธา" ขยายเวลาชี้แจงปมถือหุ้นสื่ออีก 30 วัน

23 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ศาลรธน." อนุญาต "พิธา" ขยายเวลาชี้แจงปมถือหุ้นสื่ออีก 30 วัน และเลื่อนพิจารณาปมนโยบายแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง

23 สิงหาคม 2566 ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดี นายธีรยุทธ สุวรรณกษร (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ....เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า ศาลได้อนุญาตให้ผู้ถูกร้องทั้งสองขยายระยะเวลา ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ไว้ จึงให้เลื่อนการพิจารณาในนัดต่อไป

และได้พิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ถูกร้อง เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง

และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องว่างลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 105 วรรคหนึ่ง (2)

โดยระหว่างการพิจารณาผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ลงวันที่ 21สิงหาคม 2566 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตตามขอ
ศาลรธน. อนุญาต "พิธา" ขยายเวลาชี้แจงปมถือหุ้นสื่ออีก 30 วัน
ศาลรธน. อนุญาต "พิธา" ขยายเวลาชี้แจงปมถือหุ้นสื่ออีก 30 วัน

logoline