svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อโนชา ชีวิตโสภณ" เป็น "ประธานศาลฎีกา"

17 สิงหาคม 2566
2.5 k

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ "พระบรมราชโองการ" โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "นางอโนชา ชีวิตโสภณ" ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนใหม่

17 สิงหาคม 2566  "ราชกิจจานุเบกษา"เผยแพร่  พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "นางอโนชา ชีวิตโสภณ" ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง "นางอโนชา ชีวิตโสภณ"ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทน นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางอโนชา ชีวิตโสภณ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เป็นปีที่ ๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับ ประวัติ "นางอโนชา ชีวิตโสภณ" เดิมดำรงตำเเหน่ง ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา 

การศึกษา  จบนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

เคยได้รับเลือกตั้ง : กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.), กรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

ผ่านการอบรม  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20, หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9

"นางอโนชา" นับเป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 49 และเป็นประธานศาลฎีกาหญิงคนที่ 3 ต่อจาก "นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม" และ"นางเมทินี ชโลธร"

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง "อโนชา ชีวิตโสภณ" เป็น "ประธานศาลฎีกา"

คลิกอ่านฉบับเต็ม พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานศาลฏีกา