svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เช็กเลย ประกาศสำนักนายกฯ กำหนดราคาชดใช้แทน"เครื่องราชฯ"ราคาสูงสุด-ต่ำสุด

06 กรกฎาคม 2566
613

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทน"เครื่องราชฯ"ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย เช็กเลย ราคาชดใช้เครื่องราชฯสูงสุด-ต่ำสุด ราคาเท่าใด

6 กรกฎาคม 2566 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้บัญญัติให้ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทาน ชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี

แต่ไม่สามารถนำ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๓ อนุมัติในหลักการให้ปรับราคาใหม่ทุก ๓ ปี และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗

(๔) ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

เช็กเลย ประกาศสำนักนายกฯ กำหนดราคาชดใช้แทน"เครื่องราชฯ"ราคาสูงสุด-ต่ำสุด

เช็กเลย ประกาศสำนักนายกฯ กำหนดราคาชดใช้แทน"เครื่องราชฯ"ราคาสูงสุด-ต่ำสุด เช็กเลย ประกาศสำนักนายกฯ กำหนดราคาชดใช้แทน"เครื่องราชฯ"ราคาสูงสุด-ต่ำสุด

สำนักนายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙