svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

26 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"บิ๊กบี้" จับมือ "สพฐ.-สอศ." ลงนาม MOU เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย เชิงสร้างสรรค์-จับต้องได้ ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีของไทย ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา

26 มิถุนายน 2566 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.รมน.) ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

สำหรับการลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการร่วมกันเสริมสร้างความรู้ ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติ ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ปกป้องเอกราชอธิปไตยและดินแดนไว้ให้ลูกหลานจวบจนปัจจุบัน ซึ่ง MOU ฉบับนี้มีระยะเวลาการดำเนินการ 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนาม
 


บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย


เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นิสิต ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักรู้ ความภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย เกิดความรัก ความสามัคคีและความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ สอศ. จะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย เน้นการเรียนการสอนแนวใหม่ที่สร้างการรับรู้ การใช้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นห้องเรียน เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน และเกิดเป็นจริยธรรมของผู้เรียนในอนาคตต่อไป

ขณะที่ ดร.เกศทิพย์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้มีความน่าสนใจ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทุกคน เกิดความตระหนักรู้ ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติ เกิดความรักความสามัคคี และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

โดย สพฐ. จะเน้นการเรียนการสอนแนวใหม่ที่สร้างการรับรู้ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ใช้แหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปในอนาคต และขอขอบคุณ กอ.รมน. และ สอศ. ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือดังกล่าวขึ้น

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

ทั้งนี้ ผบ.ทบ. ได้กล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. กับ สอศ. และ สพฐ. ในการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยจะมุ่งเน้นความร่วมมือส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถจับต้องได้ และเข้าถึงประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวตน ในความเป็นชาติ รวมถึงได้รับรู้ถึงความจริงความเป็นมาของเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริบทสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน. ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรัก และหวงแหน พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในการพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก รวมถึงการเสริมสร้างความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยและชาติไทย โดยพร้อมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักรู้เชิงสร้างสรรค์ มุ่งสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บิ๊กบี้ จับมือ สพฐ.-สอศ. ลงนาม MOU ส่งเสริมเยาวชนหวงแหนประวัติศาสตร์ชาติไทย

logoline