svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดหลักสูตร กอส. ทางด่วนติดดาว พบ นามสกุลดังล้น สงกรานต์-พัตเตอร์ รุ่นเทพ

08 มิถุนายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดหลักสูตร กอส. ทางด่วนติดดาว พบ นามสกุลดังล้น "สงกรานต์-พัตเตอร์" รุ่น 45 เผย มีบางส่วนเข้าไปพัวพันธุรกิจสีเทา

8 มิถุนายน 2566 จากกรณีดรามาวงการสีกากี หลังเพจดังโพสต์ตั้งข้อสงสัย เกี่ยวกับตำรวจหลายราย ที่เลื่อนขั้นจาก ส.ต.ต. เป็น ร.ต.อ. ในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็ว ภายหลังเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ หรือ "กอส." ล่าสุด นายรังสิมันต์ โรม ว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกล เริ่มออกมาขยับเตรียมเข้าตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว

     เปิดที่มา หลักสูตร "กอส."

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปัจจุบันเกษียณแล้ว ได้อนุมัติ ให้มีการปรับปรุงประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม บทที่ 14 การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับ “ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร” เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (พ.ศ.2558)

หลักสูตร "กอส." เป็น 1 ใน 4 หลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐาน สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรคือ "หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุ หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร" ใช้คำย่อว่า "กอส." แบ่งออกเป็น

     1.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งหมายถึงข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาตามระเบียบของทางราชการ
  • ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปศึกษาตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
  • ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • ได้รับอนุมัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เข้ารับการฝึกอบรม

เปิดหลักสูตร กอส. ทางด่วนติดดาว พบ นามสกุลดังล้น สงกรานต์-พัตเตอร์ รุ่นเทพ

     2.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนซึ่ง “บรรจุจากบุคคลภายนอก” บรรจุกลับ หรือโอนมา โดยการบรรจุหรือรับโอนในฐานะผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือประกาศนียบัตร และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

     3.ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอก หรือโอนข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ หรือบรรจุข้าราชการซึ่ง “ไม่ใช่” ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานของ อปท. กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจ ตามข้อ 1-3 หากสำเร็จการศึกษาหรือการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานในระดับชั้นสัญญาบัตรหรือหลักสูตรอื่นๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้อีก

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรม จะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด ไม่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนน และสอบได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ส่วนการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ อีก 3 หลักสูตรนั้น จะเปิดให้อบรม 1 ครั้งในเดือนพฤศจิการยน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องฝึกอบรมมากกว่าปีละครั้ง ต้องเสนอความเห็นชอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อน

เปิดหลักสูตร กอส. ทางด่วนติดดาว พบ นามสกุลดังล้น สงกรานต์-พัตเตอร์ รุ่นเทพ

     คุณสมบัติผู้เข้าอบรมตามหลักสูตร

     1.พ่อแม่เป็นตำรวจเสียชีวิตในหน้าที่

     2.ขาดแคลนบุคลากรด้านนั้นๆ เช่น งานเฉพาะทาง

     3.ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ เช่น นักกีฬาทีมชาติ

     เรียน 17 สัปดาห์ 4 วัน

หลักสูตร "กอส." เรียนทั้งหมด 17 สัปดาห์ 4 วัน ประกอบด้วย ภาควิชาการ 16 สัปดาห์ ภาคปฎิบัติ 1 สัปดาห์ 4 วัน ประกอบด้วย วิชาพื้นฐาน 330 ชั่วโมง, วิชาเฉพาะ 170 ชั่วโมง

วิชาที่เรียน ประกอบด้วย กฎหมายเบื้องต้นสำหรับตำรวจ กฎหมายอาญาสำหรับตำรวจ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับตำรวจ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับตำรวจ ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี งานสารบรรณตำรวจ ฝ่ายอำนาจการตำรวจ และการฝึกยุทธวิธีตำรวจ

"ภาคสนาม" ประกอบด้วย การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ 28 ชั่วโมง (4 วัน) และศึกษาดูงานหน่วยงานตำรวจ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์

เปิดหลักสูตร กอส. ทางด่วนติดดาว พบ นามสกุลดังล้น สงกรานต์-พัตเตอร์ รุ่นเทพ

     หลักสูตร "กอส." นามสกุลดังล้น 

หลักสูตร "กอส." เป็นหลักสูตรที่มีช่องว่างจนเกิดคำถามว่า ควรมีหรือไม่ ซึ่งเดิมจะรับทายาทข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และรับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมาเป็นตำรวจ มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุก ปี เฉลี่ยปีละ 1 รุ่น แต่ในขณะเดียวกันก็มี คนดัง ลูกไฮโซ นามสกุลดัง สมัครเรียน และติดยศเป็นข้าราชการตำรวจหลายราย นามสกุลดัง อาทิ แสงสิงแก้ว, สุขวิมล, ชิงดวง, ขลิบเงิน, วัฒนะ, ภุมมา, โกมลวรรธนะ, สุวรรณจรัส เป็นต้น และรุ่นที่ดังจนเรียกกันว่า "รุ่นเทพ" คือ รุ่นที่ 45 เพราะคนวงการบันเทิงเข้าอบรมหลายราย เช่น สงกรานต์ เตชะณรงค์  "พัตเตอร์" เตชธร จามิกรณ์ น้องชายของ "แพนเค้ก" เขมนิจ จามิกรณ์

     จบแล้วเกี่ยวข้องธุรกิจสีเทาเพียบ

อย่างไรก็ตามมีผู้จบหลักสูตร กอส. หลายคนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ "ธุรกิจสีเทา" เช่น

  • สารวัตรไบร์ท-ร.ต.อ.คุณากร ขจรบุญถาวร เรียน กอส. รุ่นที่ 40 และตามข้อมูลของนายชูวิทย์ ยังระบุไว้ด้วยว่า มีคนชื่อ รูบี้ เป็นคนสนิทของสารวัตรซัว เพราะเป็นรุ่นน้องโรงเรียนเดียวกัน จบ กอส. รุ่น 42
  • ร.ต.อ.อัครวินทร์ เตชะอุบล ทายาทนักธุรกิจ ขับรถหรูออกจากผับชนคนขายลูกชิ้นเสียชีวิต แล้วหนี เป็นตำรวจที่ผ่านหลักสูตร กอส. รุ่น 41

     หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศปกติ

ทั้งนี้ เนชั่นออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูล กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศ พ.ศ. 2554 ข้อ 8 การแต่งตั้งยศสูงขึ้นให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้มีจํานวนปีที่รับราชการ ดังนี้

ยศ ร.ต.ต. จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ 3 ปี จํานวนปีที่รับราชการรวม 3 ปี , ร.ต.ท. จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ 3 ปี จํานวนปีที่รับราชการรวม 6 ปี, ร.ต.อ. จํานวนปีที่รับราชการแต่ละชั้นยศ 3 ปี จํานวนปีที่รับราชการรวม 9 ปี

แต่ ข้อ 8.2 ระบุว่า ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งยศสูงขึ้น ต้องมีจํานวนปีที่รับราชการ ตามข้อ 8.1 ยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 

     8.2.1 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสี่ปี ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี

     8.1.2 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี หรือปริญญาตรีทางกฎหมาย และสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี ร้อยตํารวจโทสองปี

 8.2.3 ประกาศนียบัตรชั้นสูงซึ่งมีหลักสูตรการศึกษารวมทั้งปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าห้าปี ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี ร้อยตํารวจโทสองปี

     8.2.4 ประกาศนียบัตรชั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษารวมทั้งปริญญาตรี ไม่น้อยกว่าหกปี ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี

     8.2.5 ปริญญาทันตแพทยศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนด เวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี

     8.2.6 ปริญญาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าหกปี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี ร้อยตํารวจเอกสองปี

     8.2.7 ปริญญาแพทยศาสตร์และได้รับวุฒิบัตรแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพแพทย์เฉพาะทางโดยศึกษาและฝึกหัดงานมีกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ให้รับราชการในชั้นยศร้อยตํารวจตรีหนึ่งปี ร้อยตํารวจโทหนึ่งปี ร้อยตํารวจเอกหนึ่งปี

logoline