svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯ "อรรถพล ใหญ่สว่าง" อดีต อสส. นั่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อรรถพล ใหญ่สว่าง" อดีตอัยการสูงสุด นั่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

4 มิถุนายน 2566 วานที่ผ่านมา (3 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ระบุ

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 31สิงหาคม 2563 นั้น 

เนื่องจาก คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2565 
โปรดเกล้าฯ \"อรรถพล ใหญ่สว่าง\" อดีต อสส. นั่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
 

ได้มีมติเห็นชอบให้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา แทนตำแหน่งที่ว่าง

โดยผู้ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของผู้ซึ่งตนแทน และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีต อสส.
 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2566  ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

สำหรับ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง เป็นอดีตอัยการสูงสุดคนที่ 11 เเละเคยได้รับเลือกเป็น ประธาน ก.อ. คนเเรกตามกฎหมายใหม่ ที่มีการกำหนดให้มีการเลือกประธาน ก.อ.โดยวิธีลงคะแนนจากอัยการทั่วประเทศ