svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภาฯ พร้อมรับรายงานตัว ส.ส. หลัง กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

29 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"เลขาธิการสภาฯ" เตรียมพร้อมเปิดสภาฯ รับรายงานตัว ส.ส. หลัง กกต. ประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ขอว่าที่ ส.ส.ใหม่เตรียมเอกสารให้พร้อม

29 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทยราษฎร โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภา เมื่อ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การรับรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วไป เมื่อ 14 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาฯ  จัดสถานที่เพื่อรับรายงานตัว ที่ อาคารรัฐสภา ชั้นบี 1ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ได้ตั้งแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ และส.ส. ได้รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ขอให้ ส.ส.ที่ได้รับการรับรองผลเลือกตั้ง เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการรายงานตัว ได้แก่

  • หนังสือรับรองการเลือกตั้ง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส
  • สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป

สภาฯ พร้อมรับส.ส.ใหม่

สมาชิกสภาฯ สามารถกรอกข้อมูลแบบรายงานตัวส.ส. ชุดที่ 26 แบบกรอกประวัติส.ส. ชุดที่ 26  และแบบกรอกประวัติสมาชิกสภาฯ ชุดที่ 26 สำหรับเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของสำนักงานฯ ด้วยแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ได้ล่วงหน้าที่เว็ปไซต์ของรัฐสภา

นอกจากนี้สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดทำปฏิทินเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ โดยระบุว่า ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม - 12 กรกฎาคม กกต. ประกาศผลเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 วรรค 4 กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการภายใน 60 วัน

ทั้งนี้ การเปิดประชุมรัฐสภาฯได้ กกต.ต้องรับรอง ส.ส.ไม่น้อยกว่า 95% ของส.ส.500 คนหรือ 475 คน ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 26 กรกฎาคม ประชุมรัฐสภาฯครั้งแรกภายใน 15 นับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 วรรคหนึ่ง

สภาฯ พร้อมรับส.ส.ป้ายแดง หลังกกต.ประกาศรับรอง

โดยในช่วงวันดังกล่าว จะเปิดให้ ส.ส.ใหม่เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ตามที่สำนักงานฯ ออกประกาศ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม เบื้องต้นตามการรับรายงานตัว จะเปิดให้รายงานตัว 1 สัปดาห์ หรือ จนถึงมีการเปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม ประชุมสภาครั้งแรก ภายใน 10 วัน เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 วรรคสี่ ประกอบข้อบังคับการประชุมสภา ข้อที่ 19 เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ

สหรับในกรณีของของการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ บุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 นั้น สำนักงานสภาฯ ระบุ ว่า คาดว่าเป็นวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งเทียบเคียงวันมาจากข้อมูลสภาฯ ชุดที่ 25 อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวว อาจเร็วขึ้นได้ตามการประกาศผลเลือกตั้งของ กกต.

สภาฯ พร้อมรับส.ส.ป้ายแดง

logoline