svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"กกต." ประกาศ "พรรครวมไทยยูไนเต็ด" สิ้นสภาพพรรคการเมือง

26 พฤษภาคม 2566
612

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยประกาศให้ "พรรครวมไทยยูไนเต็ด" สิ้นสภาพพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7)

26 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องพรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงวันที่2 มกราคม 2562 เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคเพื่อไทยพัฒนา ต่อมานายทะเบียนได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

"กกต." ประกาศ "พรรครวมไทยยูไนเต็ด" สิ้นสภาพพรรคการเมือง


นายพงศ์ธร เพชรชาติ เลขาธิการพรรครวมไทยยูไนเต็ด รักษาการแทนหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ด ได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยยูไนเต็ด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรครวมไทยยูไนเต็ด ตามข้อบังคับพรรครวมไทยยูไนเต็ด พ.ศ. 2564 ข้อ 122 กรณีดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้พรรครวมไทยยูไนเต็ดสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

"กกต." ประกาศ "พรรครวมไทยยูไนเต็ด" สิ้นสภาพพรรคการเมือง


คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรครวมไทยยูไนเต็ด สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ตามมาตรา 91วรรคหนึ่ง (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560

"กกต." ประกาศ "พรรครวมไทยยูไนเต็ด" สิ้นสภาพพรรคการเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อิทธิพร บุญประคอง

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง