svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"บิ๊กป้อม" หนุนกลาโหมเพิ่มแรงจูงใจ พลเรือน-เอกชน เข้าระบบกำลังพลสำรอง

26 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ" นำถก คณะกรรมการกำลังพลสำรอง หนุนกลาโหมเพิ่มแรงจูงใจ พลเรือน-เอกชน เข้าสู่ระบบกำลังสำรอง ให้ถึงยศพันเอกหรือเทียบเท่า

26 พฤษภาคม 2566 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง ผ่านระบบ VTC ที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ เพื่อขับเคลื่อนกิจการกำลังพลสำรอง ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนากิจการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม ปี 66 -70 รองรับการปฏิรูปกองทัพสมัยใหม่

โดยที่ประชุมรับทราบ การเปิดให้ผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะทาง สามารถเป็นกำลังพลสำรองครั้งแรกได้โดยไม่กำหนดอายุ รวมทั้งการกำหนดแต่งตั้ง เลื่อนยศกำลังสำรองได้ถึงยศ พันเอกหรือเทียบเท่า และการกำหนดสิทธิประโยชน์ของกำลังพลสำรอง จากอันตรายหรือเจ็บป่วย

\"บิ๊กป้อม\" หนุนกลาโหมเพิ่มแรงจูงใจ พลเรือน-เอกชน เข้าระบบกำลังพลสำรอง

พร้อมทั้งรับทราบยุทธศาสตร์พัฒนาระบบกำลังสำรอง ที่เน้นการควบคุม บริหารจัดการด้านนโยบาย การพัฒนากิจการ การเสริมสร้างเครือข่าย การปรับปรุงกฎหมาย การพัฒนาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรด้านกำลังสำรองและกำลังพลสำรอง

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบหลักการ รวม 3 ประเด็น คือ การปรับปรุงตำแหน่งและอัตราของหน่วยทหารรองรับการบรรจุกำลังพลสำรอง การบรรจุบุคคลพลเรือนและภาคเอกชน ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง และบรรจุกำลังพลสำรองให้มีชั้นยศที่เหมาะสม และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกำลังพลสำรองกับส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการกำลังพลสำรองอย่างมีประสิทธิภาพ
 

\"บิ๊กป้อม\" หนุนกลาโหมเพิ่มแรงจูงใจ พลเรือน-เอกชน เข้าระบบกำลังพลสำรอง


พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำว่า ระบบกำลังสำรอง จะช่วยเสริมและพัฒนาศักยภาพกองทัพ จากบุคคลพลเรือนภายนอกกองทัพเป็นการชั่วคราวและเท่าที่จำเป็น จึงขอให้กระทรวงกลาโหม ได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หารือและขอความเห็นชอบในประเด็นที่อาจไม่สอดคล้องและขัดกันในข้อกฎหมาย 

\"บิ๊กป้อม\" หนุนกลาโหมเพิ่มแรงจูงใจ พลเรือน-เอกชน เข้าระบบกำลังพลสำรอง

ทั้งนี้ ขอให้กำหนดภารกิจและตำแหน่งเฉพาะที่จำเป็น พร้อมทั้งให้ติดตามประเมินผลการใช้ตำแหน่งและอัตราที่กำหนด เพื่อช่วยเสริมศักยภาพกองทัพและใช้ประโยชน์จากระบบกำลังสำรองอย่างเต็มประสิทธิภาพ

\"บิ๊กป้อม\" หนุนกลาโหมเพิ่มแรงจูงใจ พลเรือน-เอกชน เข้าระบบกำลังพลสำรอง

logoline