svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"คำนูณ"ย้ำความสำคัญปธ.สภาฯคนที่ 26 เหตุต้องวินิจฉัยรับไม่รับแก้ ม.112

22 พฤษภาคม 2566
226

"คำนูณ สิทธิสมาน" ชี้ตำแหน่งประธานสภาฯ คนที่ 26 มีความสำคัญไม่ต่างจากนายกรัฐมนตรี เหตุต้องวินิจฉัยให้บรรจุพิจารณาร่างแก้ไข ม.112 หรือไม่

22 พฤษภาคม 2566 "นายคำนูณ สิทธิสมาน" สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีเนื้อหาระบุถึงเรื่อง "ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 26" ดังนี้ 

การเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเกิดขึ้นก่อนการเลือกนายกรัฐมนตรี โดยทั่วไปตำแหน่งนี้จะตกเป็นของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล แต่จะเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหนนั้น แล้วแต่จะตกลงกัน

"คำนูณ"ย้ำความสำคัญปธ.สภาฯคนที่ 26 เหตุต้องวินิจฉัยรับไม่รับแก้ ม.112

ปกติตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็สำคัญมากอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้จะสำคัญมากเป็นพิเศษ หนึ่งในความสำคัญมากเป็นพิเศษก็เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับประเด็นมาตรา 112

ผมเชื่อว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จะไม่เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดเสียงข้างมากที่กำลังฟอร์มทีมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่ในขณะนี้ แต่ผมก็ยังเชื่อเข่นกันว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตรงนี้แหละครับคือประเด็น !

เพราะเมื่อเสนอร่างกฎหมายในนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่ใช่จะเข้าสู่การพิจารณาโดยอัตโนมัติ จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากประธานสภาผู้แทนราษฎรให้บรรจุเข้าระเบียบวาระเสียก่อนจึงจะพิจารณาได้

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลเคยเสนอร่างฯมาแล้วตั้งแต่เมื่อต้นปี 2564

แต่แม้เสนอแล้ว ก็ไม่เคยได้รับการบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลยจนครบวาระ แม้จะมีการทวงถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลหลายครั้ง เพราะเข้าใจว่าท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่แล้ว วินิจฉัยว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 6 จึงไม่บรรจุเข้าระเบียบวาระ

"คำนูณ"ย้ำความสำคัญปธ.สภาฯคนที่ 26 เหตุต้องวินิจฉัยรับไม่รับแก้ ม.112

เข้าใจว่าเป็นการวินิจฉัยโดยรับฟังความเห็นของสำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่หน่วยงานฝ่ายประจำที่รับผิดชอบ สำนักการประชุมให้ความเห็นทางกฎหมายพอสรุปได้ว่า…

"ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 เนื่องจากมีบทยกเว้นความผิดกับบทยกเว้นโทษ กรณีถ้าเป็นการติชม แสดงความเห็น หรือแสดงข้อความใดโดยสุจริต เพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อธำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนพระองค์ และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน…"

"บทบัญญัติยกเว้นความรับผิดกับการยกเว้นโทษดังกล่าวนี้ เห็นว่าน่าจะขัดกับมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ…"

คำนูณ สิทธิสมาน

ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่จะวินิจฉัยเหมือนหรือต่างจากประธานสภาผู้แทนราษฎรคนก่อน หากพรรคก้าวไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ตามหลักการเดิมที่ปรากฎอยู่ในนโยบายของพรรค และตามตัวร่างพระราชบัญญัติที่เคยเสนอมาเมื่อต้นปี 2564 คือ "ย้ายหมวด - ลดบทลงโทษ - ยอมความได้ - เพิ่มเหตุยกเว้นความผิด - ให้สำนักพระราชวังฟ้องแทน" เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรชุด 2566 อีกครั้ง ?

พรรคต้นสังกัดของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญยิ่งต่อคำตอบนี้ !

ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่่ 26 สำคัญไม่แพ้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 !!