svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เฮต่อเนื่อง"แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

31 มีนาคม 2566
3.6 k

อปท.เฮ "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ"คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ไฟเขียว 147 ล้าน" แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปี 2566 เช็กหลักเกณฑ์ได้ที่นี่...

31 มีนาคม 2566  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีคำสั่งที่ ๗ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดเกณฑ์ชี้วัดและแนวทาง การตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินรางวัล กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัล และรายงานผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร เงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

เฮต่อเนื่อง"แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

ตามมติของ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

ข้อ ๑ ให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี จำนวน จำนวน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๑.๑ ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒ ประเภทโดดเด่น ได้แก่

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน จังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

(๒) เทศบาลตำบล

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๓ ประเภททั่วไป ได้แก่

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒)เทศบาลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

(๓) เทศบาลตำบล

(4) องค์การบริหารส่วนตำบล

 

เฮต่อเนื่อง"แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

เฮต่อเนื่อง"แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

เฮต่อเนื่อง"แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

เฮต่อเนื่อง"แจกโบนัส"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖