svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เพื่อชาติ" จี้เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 - เปิดนโยบายแก้ไขฝุ่นทั้งระบบ

27 มีนาคม 2566

"ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช" หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เปิดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนไทย ในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5 หนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด สร้างระบบแจ้งเตือน เมื่อค่าฝุ่นควันถึงระดับอันตราย ผ่านระบบ SMS

27 มีนาคม 2566  เนื่องจากสถานการณ์มลภาวะทางอากาศในหลายพื้นที่กำลังอยู่ในวิกฤตด้วยฝุ่น PM2.5 ติดอันดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบในด้านสุขภาพ ทั้งระบบทางเดินหายใจ และมีความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอด โดยทางพรรคเพื่อชาติ โดย "ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช" หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ เปิดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตคนไทย ในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5
"เพื่อชาติ" จี้เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 - เปิดนโยบายแก้ไขฝุ่นทั้งระบบ
"พรรคเพื่อชาติ" มีนโยบายร่วมผลักดันคุณภาพชีวิตให้คนไทยด้วยการผลักดันนโยบายรับมือฝุ่นควันเพื่อสุขภาพของคนในชาติ Livable Society โดยมีรายละเอียด ทั้งในด้านการป้องกัน  โดยสนับสนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ฉบับภาคประชาชนและนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาชีพ (เครือข่ายอากาศสะอาด) นโยบายสร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่นควันถึงระดับอันตราย ผ่านระบบ SMS และจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อค่าฝุ่น AQI เกิน 200 ให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติของพื้นที่ รัฐต้องแจกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน
.

"เพื่อชาติ" จี้เร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 - เปิดนโยบายแก้ไขฝุ่นทั้งระบบ

ด้านการปกป้องสุขภาพประชาชน เมื่อระดับค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่วิกฤต โดยพรรคเพื่อชาติจะจัดให้มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 ห้องในทุกโรงเรียนและชุมชนเพื่อสุขภาพประชาชน นโยบายสนับสนุนให้เครื่องกรองฝุ่น ให้มีคุณภาพและราคาถูก และสถานประกอบการณ์สามารถให้พนักงาน Work From Home ได้ในวันที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน
 

ส่วนแง่มุมการแก้ไขสถานการณ์นั้น จะมีการสนับสนุนสวัสดิการและประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า นโยบายดูแลควบคุมพื้นที่เกษตร ที่จำเป็นต้องเผา กระจายอำนาจให้เป็นการกำหนดร่วมโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และออกกฎห้ามนำเข้าผลิตผลทางการเกษตร ในพื้นที่ที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงสนับสนุนการเฝ้าระวังและออกกฎเข้มข้นเพื่องดเว้นการเผาป่า ในด้านความยั่งยืนนั้นจะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อทำงานร่วมกันแนวราบ (Flat Organization)

สุดท้ายนี้ ปวิศรัฐฐ์ ในนามหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ และหวังว่าคุณภาพของชีวิตของประชาชนจะไม่ถูกละเลย พรรคเพื่อชาติ ขอร่วมผลักดันให้คนไทยมีคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีมากกว่านี้