svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย

25 มีนาคม 2566
496

"กกต." เปิดระบบให้ประชาชนผู้ประสงค์ลงคะแนน"เลือกตั้งส.ส." เป็นการล่วงหน้า เริ่มลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.- 9 เม.ย.66 เช็กขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่นี่

25 มีนาคม 2566 แม้การเลือกตั้งเป็นการทั่วไป กำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17 .00 น. แต่อย่างไรก็ตาม ตากกฎหมายเลือกตั้ง กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าไวด้วย โดยกกต.ได้กำหนดให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต ได้ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น. 

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข่าว การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 

สามารถยื่นคำร้องขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 20 วันก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ สามารถยื่นคำขอได้ 2 ช่องทาง

1. ยื่นด้วยตนเอง สำหรับกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต สำหรับต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้  โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นแทนได้ 

2. ยื่นทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของเขต/ อำเภอ หรือเทศบาลที่ตนอยู่ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

เอกสารหลักฐานดังนี้ 

  • แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (รายบุคคล) หรือแบบคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง(คณะบุคคล) 
  •  
  • คำสั่งของทางราชการ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ยืนยันว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง เอกสารและหลักฐานอื่นที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน 
  •  
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางรายการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

ทั้งนี้ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไม่มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางอินเทอร์เน็ต 

สำหรับ  ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งผ่านทางอินเทอร์เน็ต สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/

---------

เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย

เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย

เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย เริ่มแล้ว "กกต."เปิดขั้นตอน "เลือกตั้งล่วงหน้า" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็กเลย