svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

22 มีนาคม 2566
224

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ กกต.เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง"สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" 5 ฉบับสำคัญ ตั้งแต่วันเลือกตั้ง- วันรับสมัคร -การกำหนดส.ส.แบ่งเขตแต่ละพื้นที่ เช็กที่นี่

22 มีนาคม 2566 "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับ"การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566" โดยออกประกาศสำคัญทั้งสิ้น 5 ฉบับ  ดังนี้ 

1.เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

ประกาศจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต คลิกอ่านฉบับเต็มด้านล่าง

 จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด

3. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียน ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่

เลือกตั้ง66 "ราชกิจจาฯ"ออกประกาศ"กกต." จำนวน 5 ฉบับสำคัญ เช็กที่นี่ คลิกอ่านประกาศฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่>>>

1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
 

2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
 

3.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 

4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
 

5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันและเวลาการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง