svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พลเอกพหล สง่าเนตร" ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่

21 มีนาคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "พลเอก พหล สง่าเนตร" เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่ แทนตำแหน่งเดิมที่ลาออก

21 มีนาคม 2566 "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่  ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง 

สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง \"พลเอกพหล สง่าเนตร\" ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่

logoline