svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"ศาสตราจารย์"จำนวน 6 ราย

21 มีนาคม 2566
484

"ราชกิจจาฯ" พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และ"มหาวิทยาลัยมหิดล" ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 6 ราย

21 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา "ราชกิจจาฯ" ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้ง"ศาสตราจารย์"  

 

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหา วิทยาลัย สังกัด"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และ"มหาวิทยาลัยมหิดล" ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม ๖ ราย ดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑. "รองศาสตราจารย์เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา" สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. "รองศาสตราจารย์สิริพรรณ นกสวน สวัสดี" สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. รองศาสตราจารย์ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"ศาสตราจารย์"จำนวน 6 ราย

มหาวิทยาลัยมหิดล

๑. "รองศาสตราจารย์ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์" สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒. "รองศาสตราจารย์กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ" สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓. "รองศาสตราจารย์ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด" สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม สังกัดคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ จำนวน 6 ราย