svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

บุรีรัมย์เดือด"ภูมิใจไทย-เพื่อไทย-ก้าวไกล" ส่งผู้สมัครส.ส.ชิงครบ10เขต

จังหวัดบุรีรัมย์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยมีพรรคการเมืองที่เปิดรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. แล้ว ได้แก่

พรรคเพื่อไทย

เขต 1 พีรภัทร ทองธีรสกุล

เขต 2 ปรัญชญา ตรีกาญจนา

เขต 3 รต.เสนาะ พรหมสวัสดิ์

เขต 4 สุรศักดิ์ นาคดี

เขต 5 เล็ง พยุงแสงกุล

เขต 6 ประยูร เพ็งจัททร์

เขต 7 พรรณธนู วรรณกางซ้าย

เขต 8 สุรศักดิ์ เพชรสว่าง

เขต 9 สมนึก เฮงวาณิชย์

เขต 10 จำรัส เวียงสงค์

 

พรรคประชาธิปัตย์

เขต 1 พชรพรรณ ลิ้มโฆษิต

เขต 2 ดิศวัตติ์ เลิศอธิทวีสิน

เขต 6 ศรีสุรีย์ รัตนพงศ์ภัค

 

พรรคก้าวไกล 

เขต 1 นายธนายุทธ ยืนยั่ง

เขต 2 นายวิทธิลักษณ์ จันทร์ธนสมบัติ

เขต 3 นายทรงพล ทะรารัมย์

เขต 4 นายนันทภพ ทองนุ่น

เขต 5 นายธนากร สัมมาสาโก

เขต 6 นายภูวดล ศรีหามาตย์

เขต 7 นายสุพิศ คิดรอบ

เขต 8 นายวินัย จีนโน

เขต 9 นายเสนาะ แก้วมุกดา

เขต 10 นายต่อพงษ์ จีนใจน้ำ

 

พรรคภูมิใจไทย 

เขต 1 สนอง เทพอักษรณรงค์

เขต 2 ไชยชนก ชิดชอบ

เขต 3 อดิพงษ์ ฐิติพิทยา

เขต 4 รังสิกร ทิมาตฤกะ

เขต 5 สมบูรณ์ ซารัมย์

เขต 6 โสภณ ซารัมย์

เขต 7 พรชัย ศรีสุริยันโยธิน

เขต 8 ไตรเทพ งามกมล

เขต 9 รุ่งโรจน์ ทองศรี

เขต 10 จักรกฤษณ์ ทองศรี

พรรคชาติไทยพัฒนา

ยังไม่เปิดรายชื่อผู้สมัคร

 

พรรคชาติพัฒนากล้า

ยังไม่เปิดรายชื่อผู้สมัคร

 

พรรคประชาชาติ

ยังไม่เปิดรายชื่อผู้สมัคร

 

พรรครวมไทยสร้างชาติ

ยังไม่เปิดรายชื่อผู้สมัคร

 

พรรคพลังประชารัฐ (ยังไม่ระบุรายชื่อลงเขตเลือกตั้ง)

1. นายรภกล อังคสุภณ

2. นายสุเทพ ใสงาม

3. นายปกรณ์ ทรงประโคม

4. นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย

5. นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร

6. นายสมคิด สินไธสง

7. นายบรรจง ศรีหาบุญทัน

8. นายอิทธิศักดิ์ ปาทาน

9. นายเจษฎากร เขียนนิลศิริ

 

พรรคไทยสร้างไทย

เขต 7 นาย พีรวัส พันธุ์สัมฤทธิ์