svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เริ่มวันนี้ กกต.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

06 กุมภาพันธ์ 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กกต.เปิดรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้ง เริ่มวันนี้ถึง -10 ก.พ.

6 กุมพาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 ในฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ยังไม่มีพรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครได้ครบ 77 จังหวัด โดยพรรคที่ส่งมากที่สุดคือ 72 จังหวัด รองลงมาคือ 71 จังหวัด นอกนั้นต่ำกว่า 70 จังหวัด

นอกจากนี้กกต. เตรียมการสรรหาผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการ ออกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

กกต.ประกาศรับสมัครผอ.ประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการตั้งแต่ วันนี้- 10 ก.พ.

โดยให้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่  6 -10 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

สำหรับกรณีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 2 คน หรือมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง น้อยกว่า 6 คน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้ครบตามจำนวนดังกล่าว   

โดยให้ยื่นประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหา ตามแบบประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ภายใน 3  วันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร คือ วันที่ 13 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้ภายหลังจากปิดรับสมัครผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน   นับแต่วันปิดรับสมัครและพิจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและมีความเหมาะสม ให้เหลือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 2 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง จำนวน 6 คน  ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 3 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตามระเบียบต่อไป

logoline