svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดแฟ้ม “ครม.” ส่งท้ายเดือนมกราคม 2566

31 มกราคม 2566
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

“ครม.” ชงขึ้นเงินเดือนองค์การยาสูบ ขออนุมัติโครงการ 5G พร้อมรายงานโพลรัฐบาล สวัสดิการของรัฐบาลลุงตู่ ชาวบ้านพอใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 มีวาระน่าสนใจ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ   รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 (กค.) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2565 (ดศ.)  การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ  สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

(สลน.)  

โดยประเด็นที่น่าสนใจเป็นวาระเพื่อพิจารณา 

ลำดับ 1 ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น (กค.)

ลำดับ 2 ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กษ.)

ลำดับ 3 ขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ดศ.)

ลำดับ 4 การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษี

สำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อ

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น (พณ.)

 

ลำดับ 5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570  

(นายอนุทินฯ / คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ)

ลำดับ 6 ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อ

การอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด ที่จังหวัดชัยนาท (อก.)

ลำดับ 7 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 (สธ.)

ลำดับ 8 การสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ยธ.)

ลำดับ 9 ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป [โครงการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส่วนกลาง)] (สนง. ป.ป.ท.)

ลำดับ 10 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้

พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 (คกง.)

ลำดับ 11 ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ 12 ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนิน

กิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic 

Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) (พณ.)

*ลำดับ 13 โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็น

รถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทส.)*

 

 

logoline