svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดแฟ้ม “ครม.” ส่งท้ายเดือนมกราคม 2566

31 มกราคม 2566

“ครม.” ชงขึ้นเงินเดือนองค์การยาสูบ ขออนุมัติโครงการ 5G พร้อมรายงานโพลรัฐบาล สวัสดิการของรัฐบาลลุงตู่ ชาวบ้านพอใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธฺ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 31 มกราคม 2566 มีวาระน่าสนใจ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ   รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 (กค.) ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ พ.ศ. 2565 (ดศ.)  การแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ  สำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

(สลน.)  

โดยประเด็นที่น่าสนใจเป็นวาระเพื่อพิจารณา 

ลำดับ 1 ขอความเห็นชอบให้การยาสูบแห่งประเทศไทยปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างพนักงานโดยการปรับขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน ตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือน ระบบ 53 ขั้น (กค.)

ลำดับ 2 ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กษ.)

ลำดับ 3 ขออนุมัติโครงการให้บริการ 5G สำหรับลูกค้าองค์กร ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ดศ.)

ลำดับ 4 การขยายอายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการกับมาตรการที่มิใช่ภาษี

สำหรับสินค้าจำเป็นภายใต้แผนปฏิบัติการฮานอยว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน

เศรษฐกิจและความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนให้เข้มแข็งในการตอบสนองต่อ

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และการขยายบัญชีรายการสินค้าจำเป็น (พณ.)

 

ลำดับ 5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570  

(นายอนุทินฯ / คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ)

ลำดับ 6 ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บีเอ็ม และพื้นที่ป่าเพื่อ

การอนุรักษ์เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัท รุ่งเรืองผลศิลา จำกัด ที่จังหวัดชัยนาท (อก.)

ลำดับ 7 ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา 

พ.ศ. 2510 (สธ.)

ลำดับ 8 การสร้างหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ยธ.)

ลำดับ 9 ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป [โครงการ

ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ส่วนกลาง)] (สนง. ป.ป.ท.)

ลำดับ 10 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้

พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2566 (คกง.)

ลำดับ 11 ร่างเอกสารที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 3 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ 12 ขออนุมัติเป็นหลักการให้จ่ายเงินสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนิน

กิจกรรมของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic 

Research Institute for ASEAN and East Asia : ERIA) (พณ.)

*ลำดับ 13 โครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็น

รถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทส.)*