svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ราชกิจจาฯ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อุดม รัฐอมฤต" เป็น"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ"

30 มกราคม 2566

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง "อุดม รัฐอมฤต" เป็น"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ"

30 มกราคม 2566 "ราชกิจจานุเบกษา"  เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

 

ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง "นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ"  เป็นตุลาการศาลรัฐธรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 นั้น ต่อมา นายทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ ได้พ้นจากตำแหน่งตุลาการศาสรัฐธรรมนูญ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ "นายอุดม  รัฐอมฤต" ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 200 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 200 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายอุดม รัฐอมฤต เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

 

"ราชกิจจาฯ"โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "อุดม รัฐอมฤต" เป็น"ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ"

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565  ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี"นายศุภชัย สมเจริญ"  รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาวาระด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561) คือ "นายอุดม  รัฐอมฤต" โดยเป็นการลงคะแนนลับ

 

ท้ายที่สุดที่ประชุมวุฒิสภา มีมติด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 200 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 2 เสียง ไม่ออกเสียง 6 เสียง ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา (คือ ไม่น้อยกว่า 125 คะแนน) จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

"นายอุดม รัฐอมฤต" ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 

สำหรับ"นายอุดม รัฐอมฤต" เป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ,กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ