svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.อนุมัติงบ 5,945 ให้ กกต. เตรียมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

“คณะรัฐมนตรี” อนุมัติงบ 5,945 ล้านบาท สำหรับ กกต. เพื่อจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ

24 มกราคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (24 มกราคม 2566) อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ( กกต. ) จำนวน 5,945,161,000  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

ครม.อนุมัติงบ 5,945  ให้ กกต. เตรียมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.

1.รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ดำเนินการโดยสำนักงาน กกต. จำนวน 5,104,546,750 บาท  อาทิ ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ภารกิจเตรียมความพร้อมบุคลากร วิทยากร และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกระดับ  รวมทั้งภารกิจจัดการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนน/เลือกตั้งใหม่/ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2.รายการค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการโดยหน่วยงานสนับสนุน ทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ รวม 10 หน่วยงาน วงเงิน  840,614,250 บาท อาทิ  ภารกิจสนับสนุนการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร  โดย กระทรวงการต่างประเทศ    ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ภารกิจสนับสนุนการรณรงค์เผยแพร่ความรู้การเลือกตั้ง   โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ภารกิจขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง หนังสือแจ้งเจ้าบ้านและอื่นๆ  โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  เป็นต้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรว่า จะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45  วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ