svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ "เนวินธุ์" พ้นตำแหน่งกรรมการ ผช.รมต.

ราชกิจจาฯ ประกาศ "เนวินธุ์" เด็กรวมไทยสร้างชาติ พ้นตำแหน่งกรรมการ ผช.รมต. หลัง ครม. แต่งตั้งผงาดเป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

23 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจำกตำแหน่ง

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไปนั้น

เนื่องจาก นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์  ประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ 
 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๘ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงให้ นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ พ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ราชกิจจาฯ ประกาศ \"เนวินธุ์\" พ้นตำแหน่งกรรมการ ผช.รมต.
 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ครม. ได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกฯ แต่งตั้ง นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์  ให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกฯ 

นอกจากนี้ นายเนวินธุ์ ยังเป็นสมาชิก พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตยานนาวา พรรครวมไทยสร้างชาติ