svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"โปรดเกล้าฯ" พระราชทานยศตำรวจชั้น"นายพล"จำนวน 23 ราย ประกาศลง"ราชกิจจาฯ"

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจจำนวน 23 นาย

23 มกราคม 2566  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล"

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำ รวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๒๓ ราย ดังนี้

 

๑. พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย เป็น พลตำรวจโท

 

๒. พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ เป็น พลตำรวจโท

 

๓. พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็น พลตำรวจโท

 

๔. พลตำรวจตรี สุรพล เปรมบุตร เป็น พลตำรวจโท

 

๕. พันตำรวจเอก กัมพล ลีลาประภาภรณ์ เป็น พลตำรวจตรี

 

๖. พันตำรวจเอก จักรเพชร เพชรพลอยนิล เป็น พลตำรวจตรี

 

๗. พันตำรวจเอก จิรศักดิ์ ไกรเพชร เป็น พลตำรวจตรี

 

๘. พันตำรวจเอก ชัยรพ จุณณวัตต์ เป็น พลตำรวจตรี

 

๙. พันตำรวจเอก ชูศักดิ์ ขนาดนิด เป็น พลตำรวจตรี

 

๑๐. พันตำรวจเอก ณัฐเดช พงศ์วรินทร์ เป็น พลตำรวจตรี

\"โปรดเกล้าฯ\" พระราชทานยศตำรวจชั้น\"นายพล\"จำนวน 23 ราย ประกาศลง\"ราชกิจจาฯ\"