svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

กมธ.พัฒนาสังคมฯ จัด “คำบรรยาย” แทนเสียง ให้ทุกคนเข้าถึง “เพลงชาติไทย”

26 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ผลักดันการจัดทำ “คำบรรยาย” แทนเสียงแบบเปิดในวีดิทัศน์ประกอบ “เพลงชาติไทย” เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนรวมทั้งคนหูหนวกได้เข้าถึงเพลงชาติ

26 ธันวาคม 2565 คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการฯ ในฐานะคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ

พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ แถลงข่าวการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด (Open Captions) ในวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทย 

กมธ.พัฒนาสังคมฯ จัด “คำบรรยาย” แทนเสียง ให้ทุกคนเข้าถึง “เพลงชาติไทย”

โดยนายวัลลภ  กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอขอจัดให้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด (Open Captions) ในวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทย สำหรับออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ได้พิจารณาข้อเสนอจากนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้เสนอขอให้มีการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิดในวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติ

เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาวีดิทัศน์เพลงชาติไทยที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่องมีคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด แต่ในปัจจุบันคำบรรยายแทนเสียงดังกล่าวหายไป จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ พิจารณาเรื่องการนำคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิดในวีดิทัศน์เพลงชาติที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์กลับมาเหมือนเดิม เพื่อให้คนหูหนวก จำนวนกว่า 4 แสนคนได้เข้าถึงเนื้อหา ความหมายและซาบซึ้งกับเพลงชาติไทย
 

ด้านนายมณเฑียร  กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ให้พิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ประกอบการพิจารณา 

กมธ.พัฒนาสังคมฯ จัด “คำบรรยาย” แทนเสียง ให้ทุกคนเข้าถึง “เพลงชาติไทย”

โดยทุกหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอต่อสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเอกลักษณ์ของชาติได้พิจารณาจัดให้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด (Open Captions) ในวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยสำหรับออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง

ซึ่งจะเป็นประโยชน์สาธารณะในการส่งเสริมให้ทุกคน รวมทั้งคนหูหนวกได้เข้าถึงเพลงชาติเกิดการมีส่วนร่วม สร้างความรู้สึกสำนึกถึงความเป็นไทย ผ่านแนวคิดของหลักการการพัฒนาไปด้วยกัน (Inclusive Development) และการเข้าถึงได้โดยสะดวก ถ้วนหน้า (Accessibility for All) ไปในเอกลักษณ์ของประเทศไทย

โดยเริ่มต้นจากเพลงชาติไทย ซึ่งโดยทั่วไปการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงจะเป็นคำบรรยายแทนเสียงแบบปิด (Closed Captions) ที่สามารถปิดหรือปิดการแสดงคำบรรยายได้ แต่กรณีเพลงชาติที่ต้องทำเป็นคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด (Open Captions) ที่มีการแสดงคำบรรยายตลอดนั้น เนื่องจากเพลงชาติเป็นเอกลักษณ์ของประเทศที่มีความจำเป็นสำหรับคนทุกกลุ่มทุกคน เพื่อทำให้ทุกคนสามารถข้าถึงสื่อชนิดเดียวกัน ในเวลาเดียวกันได้โดยสะดวกถ้วนหน้า

นอกจากนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบวีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติไทยที่ได้เพิ่มคำบรรยายแทนเสียงแบบเปิด (Open Captions) ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแจ้งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ทราบและเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ดิจิทัลและทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ต่อไป จึงถือเป็นความสำเร็จที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้ผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยเฉพาะคนหูหนวก

 

logoline