svasdssvasds
เนชั่นทีวี

กีฬา

โพลชี้ ปชช.อยากเห็นไทยคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ ยก "วอลเลย์บอลหญิง" กีฬาความหวัง

08 มกราคม 2566

เคบียู สปอร์ต โพล เผยผลสำรวจ ชี้ประชาชนอยากเห็นทัพนักกีฬาไทยกลับมาครองเจ้าซีเกมส์ พร้อมยก "วอลเลย์บอลหญิง" คือกีฬาที่เป็นความหวังและมีโอกาสการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศมากที่สุด

จากการที่ปี 2566 เป็นอีกปีที่วงการกีฬาไทยจะต้องมีการกำหนดทิศทางอนาคตการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในหลายรายการ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของประชาชนที่มีต่อความหวังและโอกาสสำหรับการพัฒนาการกีฬาและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ KBU SPORT POLL (เคบียู สปอร์ต โพล) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง "ความหวังและโอกาสกีฬาไทยในปี 66"

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 4 - 6 ม.ค. 2566 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,307 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 711 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 เพศหญิง 596 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า 

ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาและยกระดับการกีฬาของประเทศ 

 • ร้อยละ 32.07 คาดหวังที่จะให้รัฐบาลกำหนดนโยบายการพัฒนากีฬาให้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ 
 • ร้อยละ 25.03 องค์กรกีฬาขับเคลื่อนและยกระดับกีฬาไทยสู่มาตรฐานสากล 
 • ร้อยละ 22.97 รัฐบาลสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
 • ร้อยละ 13.01 สมาคมกีฬาฯบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 • ร้อยละ 3.91 ประชาชนทุกภาคส่วนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย 
 • ร้อยละ 3.01 อื่นๆ


โพลชี้ ปชช.อยากเห็นไทยคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ ยก "วอลเลย์บอลหญิง" กีฬาความหวัง

ความคาดหวังและโอกาสของนักกีฬากับความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 • ร้อยละ 33.11 นักกีฬาสามารถครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาซีเกมส์ ที่กัมพูชา 
 • ร้อยละ 26.60 นักกีฬาชนิดต่างๆสร้างผลงานและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 • ร้อยละ 21.85 นักกีฬาสามารถคว้าเหรียญทองติด 1 ใน 5 ของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 • ร้อยละ 11.98 นักกีฬาได้รับการฝึกภายใต้วิทยาการสมัยใหม่ 
 • ร้อยละ 4.90 นักกีฬามีระเบียบวินัยมุ่งมั่นขยันฝึกซ้อม 
 • ร้อยละ 1.59 อื่นๆ


ชนิดกีฬาที่เป็นความหวังและมีโอกาสการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ

 • ร้อยละ 31.10 วอลเลย์บอลหญิง 
 • ร้อยละ 25.11 แบดมินตัน 
 • ร้อยละ 21.00 เทควันโด 
 • ร้อยละ 12.05 ยกน้ำหนัก 
 • ร้อยละ 6.81 เซปักตะกร้อ 
 • ร้อยละ 3.93 อื่นๆ


ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความเห็นว่า จากการที่ปัจจุบันกีฬามีความสำคัญต่อสังคมในหลากหลายมิติ ประกอบกับในปี 2566 เป็นอีกปีที่ประชาชนคาดหวังและต้องการเห็นทิศทางอนาคตของวงการกีฬาไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในมิตินี้สอดคล้องกับผลการสำรวจที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังที่จะให้รัฐบาลกำหนดนโยบายการพัฒนากีฬาให้เป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ และต่อกรณีดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะว่าในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวมากกว่าการกีฬาก็อาจจะเป็นได้

โพลชี้ ปชช.อยากเห็นไทยคว้าเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ ยก "วอลเลย์บอลหญิง" กีฬาความหวัง

ในขณะเดียวกัน ด้านความคาดหวังและโอกาสของนักกีฬากับความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินั้น กลุ่มตัวอย่างคาดหวังที่จะให้นักกีฬาครองความเป็นจ้าวเหรียญทองในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ที่กัมพูชามาอันดับแรก และเมื่อไปดูในชนิดกีฬาที่คนไทยคาดหวังและเชื่อว่ามีโอกาสในการนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ส่วนใหญ่ยังยกให้วอลเลย์บอลหญิงเป็นสุดยอดชนิดกีฬาที่เป็นความหวัง และที่น่าสนใจในการสำรวจดังกล่าวพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้เสนอมุมมองและมีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการกีฬาไทยในหลากหลายมิติ อาทิ คาดหวังที่จะเห็นวงการกีฬาไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามด้วยการเร่งแก้ปัญหาเงินสนับสนุนกีฬาที่ยังค้างท่อหรือไม่สามารถเบิกได้ และคาดหวังที่จะเห็นคนในวงการกีฬารู้รักสามัคคีอุทิศตนเพื่อวงการกีฬาอย่างแท้จริง เป็นต้น