svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กองทัพบก แจงเอกสารหักค่าสูบส้วม "ทหารเกณฑ์" แค่เอกสารพิจารณา ยังไม่หักจริง

กองทัพบก แจงเอกสารว่อนโซเชียลฯ ค่าใช้จ่ายทหารเกณฑ์ถูกหักยับ ชี้ค่าดูดส้วมเป็นแค่เอกสารประกอบพิจารณาของหน่วย ยังไม่ได้อนุมัติ-ยังไม่หักเงินจริง

12 มิถุนายน 2567 พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีมีเอกสารหลุด หักค่าใช้จ่ายของทหารกองประจำการ โดยเฉพาะค่าดูดส้วม ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (พัน.สบร.22 บชร.2) เพื่อใช้สำหรับการประชุมหารือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการค่าใช้จ่ายของทหารใหม่และหน่วยฝึก โดยยังไม่ได้มีการอนุมัติหรือดำเนินการหักเงินของทหารใหม่ ตามรายการในเอกสารดังกล่าวแต่อย่างใด 

ปัจจุบันหลังจากที่หน่วยฝึกได้ประชุมพิจารณารายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบกแล้ว ทางหน่วยได้มีการปรับรายการใหม่ โดยไม่มีการหักค่าสาธารณูปโภค 990 บาท คงเหลือเงินจ่ายให้ทหารใหม่จำนวน 6,170 บาท 

ส่วนรายการค่าเครื่องแต่งกายเพิ่มเติม เช่น ชุดวอร์ม ชุดฝึกพราง และกระเป๋า เป็นการอำนวยความสะดวกของหน่วยฝึกในการจัดหาของใช้เพิ่มเติมให้กับทหารใหม่เป็นส่วนรวม ซึ่งทางหน่วยฝึกได้มีการสอบถามและชี้แจงให้ทหารใหม่ได้รับทราบแล้ว 
กองทัพบก แจงเอกสารหักค่าสูบส้วม \"ทหารเกณฑ์\" แค่เอกสารพิจารณา ยังไม่หักจริง

ทั้งนี้ จากเหตุดังกล่าวทำให้สังคมได้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการดูแลสิทธิทหารกองประการ  ซึ่งกองทัพบกพร้อมร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง ยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีกระบวนการกำกับดูแลและติดตามการฝึกทหารใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้พัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การฝึก และสิทธิสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด

ในกรณีนี้กองทัพบกได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยระหว่างนี้ได้ออกคำสั่งให้ผู้บังคับกองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกทหารใหม่ ย้ายไปช่วยราชการที่กองทัพภาคที่ 2 เพื่อให้กระบวนการสอบสวนเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ไปรักษาการแทนเพื่อกำกับดูแลหน่วยฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามระเบียบที่กองทัพบกกำหนดต่อไป
กองทัพบก แจงเอกสารหักค่าสูบส้วม \"ทหารเกณฑ์\" แค่เอกสารพิจารณา ยังไม่หักจริง