svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

โพลชี้คนส่วนใหญ่เบื่อพฤติกรรม "พวกเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น" ออกสื่อ

26 พฤษภาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ “พฤติกรรมออกสื่อ…ที่น่าเบื่อ” พบคนส่วนใหญ่ เบื่อพวกเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น ไม่สนใจกฎระเบียบ ชอบแซะผู้อื่น มากที่สุด รวมถึงพฤติกรรมเหล่านี้....

26 พฤษภาคม 2567 NIDA Poll - นิด้าโพล ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “พฤติกรรมออกสื่อ…ที่น่าเบื่อ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความรู้สึกของประชาชนต่อพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อกระแสหลัก และสื่อสังคมออนไลน์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0
โพลชี้คนส่วนใหญ่เบื่อพฤติกรรม \"พวกเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น\" ออกสื่อ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชน ต่อพฤติกรรมที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักหรือสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า “พฤติกรรมออกสื่อ…ที่น่าเบื่อ” มาที่สุดคือ เห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ตัวอย่าง ร้อยละ 77.25 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 19.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.05 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น ตัวอย่าง ร้อยละ 76.18 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 20.23 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ไม่สนใจกฎระเบียบ ตัวอย่าง ร้อยละ 73.97 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.29 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.21 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ชอบแซะผู้อื่น ตัวอย่าง ร้อยละ 73.21 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 23.20 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.31ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ ตัวอย่าง ร้อยละ 71.91 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.29 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.34 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
โพลชี้คนส่วนใหญ่เบื่อพฤติกรรม \"พวกเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น\" ออกสื่อ

สตรอเบอรี/ตอแหล/โกหกหน้าตาย ตัวอย่าง ร้อยละ 71.53 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 22.52 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.50 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.45 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด ตัวอย่าง ร้อยละ 71.07 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 24.35 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.59 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.99 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เล่าเกินจริง ตัวอย่าง ร้อยละ 70.92 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 23.13 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

หน้าด้านไม่แคร์ใคร ตัวอย่าง ร้อยละ 70.31 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 24.50 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 4.50 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.69 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โง่อวดฉลาด ตัวอย่าง ร้อยละ 69.85 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.80 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 4.12 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

พฤติกรรม/วาจาหยาบคาย ตัวอย่าง ร้อยละ 69.85 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.57 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 4.43 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ชอบยุ่งเรื่องผู้อื่น ตัวอย่าง ร้อยละ 69.70 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.49 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.28 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.53 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เอนเอียง/เลือกข้างสุดขีด ตัวอย่าง ร้อยละ 69.01 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 26.56 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.51 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.92 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ขี้อวด ตัวอย่าง ร้อยละ 68.78 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.02 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.38 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ชอบแถ ตัวอย่าง ร้อยละ 68.32 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 25.88 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ชอบมโน ตัวอย่าง ร้อยละ 68.09 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.13 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.54 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ใช้ภาษาวิบัติ ตัวอย่าง ร้อยละ 66.57 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.09 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 5.11 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

จอมปลอม/แอบอ้าง ตัวอย่าง ร้อยละ 66.26 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.25 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สร้างภาพ ตัวอย่าง ร้อยละ 65.80 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 27.79 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.10 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.31 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ดรามา ตัวอย่าง ร้อยละ 64.96 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.63 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.18 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สร้างข่าว ตัวอย่าง ร้อยละ 64.58 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 28.24 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 6.95 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.23 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ยึดติดกับอดีตมากเกินไป ตัวอย่าง ร้อยละ 62.52 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 33.21 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 3.66 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.61 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

หิวแสง ตัวอย่าง ร้อยละ 57.33 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 34.35 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 7.56 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

โหนกระแส ตัวอย่าง ร้อยละ 55.73 ระบุว่า เบื่อ รองลงมา ร้อยละ 34.58 ระบุว่า เฉย ๆ ร้อยละ 8.93 ระบุว่า ไม่เบื่อ และร้อยละ 0.76ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

logoline