svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดประวัติ "ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" ว่าที่อัยการสูงสุดคนที่ 19

17 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

มติเอกฉันท์! ที่ประชุมคณะกรรมการอัยการ มีมติแต่งตั้ง "ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" รองอัยการสูงสุด อาวุโสลำดับ 1 นั่งอัยการสูงสุดคนที่ 19

17 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
ประธานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) โดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งอัยการสูงสุด แทน นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ที่จะพ้นวาระบริหารในวันที่ 30 กันยายน 2567

โดยที่ประชุม ก.อ.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้ง "นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" รองอัยการสูงสุด ผู้มีลำดับอาวุโสเป็นลำดับที่ 1 เป็นอัยการสูงสุด คนที่ 19

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงานอัยการสูงสุด จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 10 ให้มีหนังสือกราบเรียนประธานวุฒิสภา เพื่อให้นำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้วก็จะนำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต่อไป

"นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" รองอัยการสูงสุด

ประวัติ "ว่าที่อัยการสูงสุด คนที่ 19"

นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ สำเร็จการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 34 พ.ศ. 2525 และ LL.M., Tulane University, USA พ.ศ. 2526

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา เมื่อปี พ.ศ. 2530 โดยสอบเข้ารับราชการได้ในลำดับที่ 1 และดำรงตำแหน่งสำคัญ ดังต่อไปนี้

  • พ.ศ. 2552 - 2558 อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3 สำนักงานต่างประเทศ
  • พ.ศ. 2558 - 2559 อัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ สำนักงานคดีค้ามนุษย์
  • พ.ศ. 2559 - 2561 อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10 สำนักงานคดีอาญา
  • พ.ศ. 2561 - 2563 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ
  • พ.ศ. 2563 - 2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
  • พ.ศ. 2564 - 2565 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
  • พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน รองอัยการสูงสุด

"นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ" รองอัยการสูงสุด  

logoline