svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ "THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน"

26 มีนาคม 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เชื่อว่าการเดินหน้ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดจากร่วมมือร่วมใจกันลงมือทำ ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเจริญเติบโตรอบด้านในทุกมิติ ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ “THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน” เพื่อส่งมอบอนาคตที่มีคุณภาพให้กับสังคม

ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่โดยหวังผลลัพธ์เชิงบวกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระยะยาว เพื่อส่งมอบอนาคตที่มีคุณภาพให้กับสังคม ประเทศชาติ และคนรุ่นหลังต่อไป กลุ่มเซ็นทรัลชวนร่วมกันลงมือทำ ผ่านแคมเปญ “THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน” ภายใต้โครงการ“เซ็นทรัล ทำ”พร้อมสานต่อ 6 กลยุทธ์ ย้ำการทำต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัลกล่าวว่า นับเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้วที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ริเริ่มโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” - ทำด้วยกัน ทำด้วยใจโครงการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values – CSV)ระหว่างธุรกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนผ่านพลังของการ “ร่วมกันลงมือทำ”เพื่อส่งมอบคุณค่าในเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรมต่อทุกภาคส่วนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs -Sustainable Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยนับตั้งแต่ก้าวแรก วันแรกของการดำเนินโครงการ “เซ็นทรัล ทำ”

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"


กลุ่มเซ็นทรัลไม่หยุดนิ่งที่จะทุ่มเทและใส่ใจอย่างรอบด้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกและบริการด้วยการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เรียนรู้และร่วมกันแก้ปัญหากับชุมชน
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนให้มคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการจำหน่าย ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้ไปยังชุมชนใกล้เคียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ ต่อยอดสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
นอกจากนี้ยั่งมุ่งสร้างความเท่าเทียมด้วยการลดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำรวมทั้งมอบโอกาสทางอาชีพและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนและครูตลอดจนการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อมมุ่งสร้างโลกสีเขียว เป็นต้นจากวันนั้นถึงวันนี้ผลของพลังแห่งการร่วมกันลงมือทำอย่างตั้งใจจริงได้ก่อเกิดเป็นผลิตผลและผลิตภาพที่สร้างคุณประโยชน์ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

สะท้อนจากภาพความสำเร็จบางส่วนของโครงการ “เซ็นทรัล ทำ”
ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน1,700 ล้านบาทต่อปี สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนกว่า 150,000 ราย สร้างงานและสนับสนุนอาชีพคนพิการ 1,011 คนมุ่งสู่ Net Zeroด้วยการลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบกว่า 20,830 ตัน,ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา 170 แห่งซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้กว่า 114,200 เมกะวัตต์-ชั่วโมง และอื่นๆ เป็นต้น

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

สำหรับในปี 2567 “เซ็นทรัล ทำ”วางกลยุทธ์หลักเพื่อเป็นโรดแมปหรือแนวทางสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผ่าน “6 กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน”ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสทุกคนในสังคมรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

 

1. Community – พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

อย่างยั่งยืนโดยในปี 2566 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 44 จังหวัด
สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ชุมชนต่างๆ กว่า 150,000 ราย
สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชน
ผ่านการรับซื้อหรือสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายไปแล้วกว่า 1,700 ล้านบาท

1.1 ชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตยั่งยืนแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

1.2 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง ทั้งนี้ในปี 2566 สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 9.2 ล้านบาท
ครอบคลุมสมาชิก 155 ครัวเรือน ปัจจุบัน “ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นศรี”นับเป็นต้นแบบศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรม
โดยมีนักท่องเที่ยวและผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้ากว่า 21,000 คนต่อปี

1.3 ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเทพพนา-สวนเทพพนา จ.ชัยภูมิ ในปี 2566 ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทพพนา มีจำนวนสมาชิก 500 ครัวเรือนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 41 ล้านบาทโดยมีนักท่องเที่ยวและผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าเป็นจำนวนกว่า 10,000 คนต่อปี จำนวนผู้เข้าอบรมการปลูกอะโวคาโด 3,000คนต่อปี และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3,000 ไร่


1.4 ศูนย์การเรียนรู้การทำฟาร์ม เมล่อน Smile Melon จ.อยุธยา

1.5 จริงใจฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ต หรือตลาดจริงใจ โดยในปัจจุบันจริงใจ ฟาร์มเมอร์ มาร์เก็ตมีทั้งหมด 33 สาขา ใน 29 จังหวัด ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจริงใจ มาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ 1 สาขา และในพื้นที่ศูนย์การค้าของกลุ่มเซ็นทรัลในจังหวัดต่างๆ อีก 32 สาขา โดยในปี 2566 สามารถ สร้างรายได้กว่า 231 ล้านบาทให้กับเกษตรกรกว่า 10,200 ครัวเรือน


1.6 good goods (กุ๊ด กุ๊ดส์)
ร้านจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นดีไซน์ร่วมสมัยที่สร้างรายได้ให้คนพิการในสมาคมผ่านการรับซื้อสินค้าเพื่อมาจำหน่ายในร้าน goodgoods คิดเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจกว่า 12 ล้านบาท

 

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

 

2. Inclusion – การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม

2.1 โครงการยกระดับการศึกษาโรงเรียนบ้านตากแดด จ.พังงา
มุ่งพัฒนาโรงเรียนบ้านตากแดดให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ข้าวไร่ดอกข่า”ด้วยการสนับสนุนการนำความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนเพื่อการเพาะปลูกข้าวไร่ดอกข่าขยายผลสู่ชุมชนทำให้เกิดการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนข้าวไร่ดอกข่า

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

 

3. Talent – พัฒนาศักยภาพที่เป็นเลิศของบุคลากร

มุ่งดูแลและพัฒนาบุคลากรขององค์กร ด้วยการส่งมอบความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมและหลักสูตรอบรมต่างๆที่เน้นถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันตลอดจนสร้างความเคารพในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายในองค์กรให้ได้รับ การปฏิบัติอย่างเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

4. Circularity – ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งเสริมและรณรงค์ให้ทุกคนร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยความมุ่งมั่นของธุรกิจในเครือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบรวมทั้งสร้างความตระหนักถึงการร่วมมือกันรักษ์โลกและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

5. Climate – การฟื้นฟูสภาพอากาศเดินหน้าเส้นทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี
2593โดยส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด (Renewable Energy) โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ

 

ร่วมกันลงมือทำผ่านแคมเปญ \"THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน\"

 

6. Nature – การอนุรักษ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดสมบูรณ์ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอันเป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)และเป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว อาทิ
ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยการส่งเสริมวิถีการทำเกษตรที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจทำให้เกษตรชุมชนได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
โดยไม่ลดทอนหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อฟื้นคืนผืนป่าการปลูกต้นไม้และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี เพื่อการอนุรักษ์ดิน น้ำ อากาศและสิ่งมีชีวิต

 

 

ทั้งนี้ “เซ็นทรัล ทำ” ยังได้เปิดตัววิดีโอโฆษณาชุดใหม่ “แค่ทำสักครั้ง”สอดรับกับ แคมเปญ“THAMsformation ทำเพื่อเปลี่ยนสู่ความยั่งยืน”สะท้อนเรื่องราวคุณค่าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงแค่คิดแต่เกิดจากความกล้าที่จะเริ่มต้นลงมือทำและทำอย่างต่อเนื่องผ่านการบอกเล่าโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบางส่วนของ “เซ็นทรัล ทำ” ที่ประสบความสำเร็จและเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

 

logoline