svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สายตี้ยังอยากดื่มไหม เปิดตัวอย่างฉลากโชว์ภาพโทษการดื่มเหล้าแบบซองบุหรี่

26 กุมภาพันธ์ 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สายปาร์ตี้เห็นแบบนี้ยังอยากดื่มไหม "เท่าพิภพ" สส.ก้าวไกล เปิดตัวอย่างฉลากโชว์ภาพโทษของการดื่มบนขวดเหล้าแบบซองบุหรี่ ตาม กม.คุมเหล้า เพื่อหวังลดปริมาณนักดื่มหน้าใหม่

ยังคงเป็นที่ติดตามของสังคม กรณีความคืบหน้ากรณี ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... หรือ กม.คุมเหล้า ฉบับแก้ไขปรับปรุง ที่มีการยกร่างทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ซึ่งในส่วนของภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข กำลังอยู่ในระหว่างการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมาย 

โดยขณะนี้ ในส่วนของ ร่าง กม.คุมเหล้า ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ระบบกลางทางกฎหมาย (http://law.go.th) โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้ประชาชนแสดงความเห็น ต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง "หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. ...." ระหว่างวันที่ 12 - 28 ก.พ. 67

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 หรือสรุปง่ายๆ คือ ภาครัฐกำลังชงแก้ กม.คุมเหล้า ให้ฉลากโชว์ภาพโทษของการดื่ม เหมือนบนซองบุหรี่ เพื่อหวังลดจำนวนผู้ดื่ม นั่นเอง
สายตี้ยังอยากดื่มไหม เปิดตัวอย่างฉลากโชว์ภาพโทษการดื่มเหล้าแบบซองบุหรี่

 

ล่าสุด นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.กทม. พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเพจ “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn” ระบุว่า

[ ฉลากเบียร์น่ากลัว #SoftPower ไหม ]

ตัวอย่างฉลากที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ที่มีอำนาจออกกฎห้ามขายเวลา วัน และออนไลน์) พยายามออกข้อบังคับใช้ให้ติดบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทุกประเภท

ฉลากต้องใส่รูปน่ากลัว 30% ของพื้นที่ขวด ทางสมาคมคราฟท์เบียร์ ลองทำตัวอย่างตามกฎหมายมาสภาพจะออกมาประมาณในภาพครับ

ตอนนี้ร่างรอหมอชลน่านเซ็นรับรองเเละบังคับใช้ได้เลย

ทุกท่านคิดเห็นว่าไงครับ

#สุราก้าวหน้า #ก้าวไกล

 

ซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีชาวเน็ตจำนวนมาก เข้ามาแสดงความคิดเห็น อาทิ

  • “คิดว่าฉลากไม่มีผลสำหรับคนดื่มแอลกอฮอลล์ครับ คนไม่ดื่มคือยังไงก็ไม่ดื่ม ส่วนคนดื่มติดภาพน่ากลัวขนาดไหน ก็ดื่มอยู่ดี เหมือนบุหรี่”
  • “หน้าซองบุหรี่ก็เห็นทำมานาน ถามว่าช่วยทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลงไหม? ก็ไม่ แต่เป็นข้อบังคับก็ต้องทำอะเนาะ”
  • “ตัวอย่างที่ล้มเหลว เช่น บุหรี่ ยอดลูกค้าเพิ่มทุกปี ต่อให้ราคาเพิ่ม ลูกค้าก็เหนี่ยวแน่น แถมได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพิ่มอีก สุราก็น่าจะล้มเหลวเช่นกัน ต้องแก้ไขที่คนดื่ม ปลุกฝังให้มีความรับผิดชอบ”
  • “ติดไว้หน้าซองบุหรี่ ก็เห็นสูบกันพรึบพรับ คนเค้าเห็นทุกวันมันชิน”

ตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ต  

ทำไมต้องมีการทำฉลากโชว์ภาพโทษของการดื่มเหมือนบนซองบุหรี่ 

เนื่องจาก มาตรา 26 (1) พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกาศกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยคำอธิบายหลักการ หรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายหรือกฎหมาย ที่นำมารับฟังความคิดเห็นประกาศฉบับนี้ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลากและข้อความคำเตือนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าไว้ ดังนี้

1. กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นภาชนะบรรจุ ต้องมีปริมาณบรรจุสุทธิ ไม่น้อยกว่า 175 มิลลิลิตร 
2. กำหนดให้บรรจุภัณฑ์ และฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องไม่ใช้ข้อความตามที่กฎหมายกำหนด 
3. กำหนดให้มีข้อความคำเตือน บนภาชนะบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. กำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา 1 แบบ ต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ
5. กำหนดขนาดของข้อความคำเตือน ถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. กำหนดข้อยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับสุราสามทับ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายนอกราชอาณาจักร หรือผลิตหรือนำเข้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการทดสอบ วิเคราะห์ หรือวิจัย โดยมีรายละเอียดในการผลิต หรือนำเข้าเพื่อการดังกล่าวอย่างชัดเจน และมิได้กระทำเพื่อประโยชน์ในทางการค้าในราชอาณาจักร
7. กำหนดให้บรรจุภัณฑ์และฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ผลิตหรือนำเข้าที่ได้จัดทำขึ้นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ ใช้บังคับให้ยังคงใช้ต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ
8. กำหนดให้ประกาศมีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รัฐต้องการอะไรถึงให้มีแสดงภาพโทษของการดื่มเหล้า เหมือนซองบุหรี่

ตั้งแต่ปี 2557 กระทรวงสาธารณสุขได้มีความพยายาม ผลักดันกฎหมายลูก ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งหมด 4 ฉบับ ได้แก่

1.ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ...

2.ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง รูปแบบของข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...

3.ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ พ.ศ. ...

4.ร่างระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. ....

ซึ่งในมาตรา 26 ในร่างแก้ไข ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีการกำหนดให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า ดังนั้น ร่าง กม.คุมเหล้า ของกระทรวงสาธารณสุข จึงถือเป็นหนึ่งในความพยายามควบคุม การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงเป็นเพิ่มมาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
สายตี้ยังอยากดื่มไหม เปิดตัวอย่างฉลากโชว์ภาพโทษการดื่มเหล้าแบบซองบุหรี่

logoline