svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สนุกแน่ เงินตอนแก่ไม่เหลือ! "เพิ่มพูน" เซ็นหักบำเหน็จบำนาญแก้ปัญหาหนี้ครู

12 กุมภาพันธ์ 2567
2.6 k

สนุกแน่ เงินตอนแก่ไม่เหลือ! รมว.ศธ. ออกหนังสือกำหนดแนวทางทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ถึงทุกส่วนราชการในสังกัด ให้หักบำเหน็จบำนาญแก้ปัญหา "หนี้ครู" แบบนี้เห็นด้วยไหม?

เป็นดรามาร้อน ๆ ในแวดวง "ครูไทย" อีกครั้ง หลังจากที่มีก่อนหน้านี้ มีประเด็นดรามาร้อนเรื่อง "ครูเวร" จนนำไปสู่มติ ครม. ที่ให้มีการยกเลิกครูเวร กับ "การแก้ปัญหาหนี้ครู" เมื่อ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และองค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ คือ 

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทุกภาคส่วน และ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2566 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับปรุง กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือน ทั้งเพื่อชำระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นใดของบุคลากรในสังกัด 

โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ เพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามแนวทางเดียวกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551
สนุกแน่ เงินตอนแก่ไม่เหลือ! "เพิ่มพูน" เซ็นหักบำเหน็จบำนาญแก้ปัญหาหนี้ครู

 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ รวมทั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการ ดังนี้

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด

ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ให้ต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ และหักเงินเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30

ให้สถานีแก้หนี้ คณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด กำกับดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีปัญหาในการชำระหนี้โดยประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือสถาบันการเงินอื่นในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับกรณีผู้ที่มีหนี้สินและต้องการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ให้สถานีแก้หนี้ และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยให้เชิญเจ้าหนี้ทุกรายร่วมเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หรือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ (ผ่านตามสายงาน) และให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสรุปรวบรวมนำเสนอรัฐมนตรีภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
สนุกแน่ เงินตอนแก่ไม่เหลือ! "เพิ่มพูน" เซ็นหักบำเหน็จบำนาญแก้ปัญหาหนี้ครู
 

ซึ่งภายหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเผยแพร่ได้มีชาวเน็ตจำนวนมาก เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นครูที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือด อาทิ 

  • เงินเดือนครูใช้เติมน้ำมันรถยนต์ พานักเรียนไปหาหมอ….ครูเงินเดือนเหลือน้อยอยู่แต่ครูก็ต้องส่งไปหาหมอ….ครูควรปล่อยวางเพื่อดูแลตัวเอง!!!
  • ครูบางคน ค้ำครูที่ไม่จ่ายหนี้…จึงต้องเป็นหนี้แทนครูคนนั้น ความเมตตาความเห็นใจความไว้ใจทำร้ายครูบางคน!!!!
  • ครู ไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาช่วยแก้ปัญหานะ มีแต่พวกอยากได้ผลงานนั่นแหละ ยกมาเป็นประเด็น อยากมีผลงาน. มายุ่งอะไรกับหนี้เขา เขากู้เองเขาก็ใช้เอง
  • หนักกว่าเดิม แก้ตรงไหนคะ
  • แก้แบบไหน ยิ่งแย่ลง


ตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ต  

ขอบคุณข้อมูล : เพจเฟซบุ๊ก ครูวันดีดอทคอม - เปิดสอบครู สมัครงานราชการ
https://www.thaipbs.or.th/news/content/336919