svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่น ในหลักธรรม 4 ประการ

10 มกราคม 2567 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2567 สำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ความว่า "รถยนต์ที่วิ่งเป็นปรกติทั่วไปได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มักถูกออกแบบให้มี 4 ล้อเป็นอย่างน้อย ล้อนั้นเรียกอีกอย่างว่า "จักร" เป็นองค์ประกอบสำคัญซึ่งช่วยนำพาให้ผู้ขับขี่รถยนต์นั้นสามารถเดินทางไปสู่ที่หมายได้สำเร็จ ถ้าขาดล้อใดล้อหนึ่ง หรือยางล้อใดแบนหรือแตกไป ก็อาจไม่ถึงที่หมาย หรือกว่าจะไปถึงก็เนิ่นช้าเสียเวลา หรืออาจเป็นอันตรายไปกลางทางได้

การดำเนินชีวิตของผู้หวังความสำเร็จก็อุปมาดุจกัน ย่อมจำเป็นต้องมี "จักร 4" เป็นหลักธรรมนำไปสู่ความเจริญ ประกอบด้วย

     1.ปฏิรูปเทสวาสะ หมายถึง การอยู่ในถิ่นอันเหมาะสม 

     2.สัปปุริสูปสังเสวะ หมายถึง การเข้าไปคบหากับคนดี 

     3.อัตสัมมาปณิธิ หมายถึง การตั้งตนไว้ชอบด้วยสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

     และ 4.ปุพเพกตปุญตา หมายถึง ความเป็นผู้สั่งสมความดีไว้ก่อนแล้ว

เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในจักร 4 และขอให้เด็กๆ จงรักษาตนให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันสมควร ห่างไกลอบายมุข คบหาทำความสนิทสนมแต่เฉพาะมิตรที่ชักพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่ประพฤติชั่ว ไม่พูดชั่ว ไม่คิดชั่ว อีกทั้งหมั่นสั่งสมความดี ด้วยการตั้งใจพากเพียรศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น เพื่อเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต

ขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคน มีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์จักร 4 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงรักษาเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออนาคตของตน และสังคมไทยที่รักของเราทุกคน"

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระสังฆราช  ประทานพระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567