svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

อยากรู้ไหม? นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลประชาชนคิดเห็นยังไง"เนชั่นโพล"จัดให้

08 ธันวาคม 2566
1.6 k

"เนชั่นโพล" เผยผลสำรวจประชาชนคิดเห็นยังไง เกี่ยวกับนโยบายเงินหมื่นดิจิทัล พร้อมเหตุผล ส่วนรัฐบาลเศรษฐา 1 สอบตกหรือผ่าน มีผลงานชิ้นใดที่น่าพอใจสุดในรอบ 3 เดือน เช็กได้ที่นี่

8 ธันวาคม 2566 เนชั่นโพล ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (IFD) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง "นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท" โดยดำเนินการสำรวจในช่วงวันที่ 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2566 ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายใน 6 ภูมิภาค เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,222 ตัวอย่าง 

ทั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างใช้ความน่าจะเป็น ด้วยวิธี Stratified Five-Stage Random Sampling ซึ่งแต่ละตัวอย่างที่ถูกเลือกมีค่าถ่วงน้ำหนัก (sampling weight) ที่แตกต่าง วิธีการสำรวจเป็นการลงพื้นที่สำรวจ 100% ค่าความผิดพลาด (error) ของการสำรวจอยู่ที่ 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยผลการสำรวจ 

1.เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทหรือไม่ 

 • เห็นด้วย 72.46%
 • ไม่เห็นด้วย 27.54%

เมื่อวิเคราะห์โดยจำแนกตามเพศ พบว่า กลุ่มอายุที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ กลุ่มอายุ 18-25 ปี รองลงมาคือ 36-45 ปี อาชีพที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา และประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ตามลำดับ ส่วนระดับการศึกษาที่ไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ สูงกว่า ป.ตรี รองลงมา คือ ป.ตรี

อยากรู้ไหม? นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลประชาชนคิดเห็นยังไง"เนชั่นโพล"จัดให้

 

2.เหตุผลที่ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

46.64% เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ไปได้ 
21.25% เพื่อให้ประชาชนมีเงินไปลงทุน
21.40% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้น 
10.71% เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้เมื่อช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาที่ต้องทำให้สำเร็จ ตามลำดับ

อยากรู้ไหม? นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลประชาชนคิดเห็นยังไง"เนชั่นโพล"จัดให้

3.เหตุผลที่ประชาชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท  

31.93% ทำให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้น 
23% ควรนำงบไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการอื่นที่ทำให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
21.60% ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง 
18.74% เงินดิจิทัลใช้จ่ายยาก ใช้ไม่เป็น ได้มาก็ไม่มีที่จะไปใช้เงิน เพราะสถานที่/แหล่งที่จะใช้จ่ายเงินได้มีจำกัด เช่น ไม่ค่อยมีร้านค้ารับ ไม่สามารถนำเงินดิจิทัลไปจ่ายเป็นค่าเทอมได้ ฯลฯ 
4.74% ไม่ได้ช่วยอะไรมาก 10,000 น้อยเกินไป/ไม่เพียงพอ ตามลำดับ 

อยากรู้ไหม? นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลประชาชนคิดเห็นยังไง"เนชั่นโพล"จัดให้

4.ผลงานของ "รัฐบาลเศรษฐา 1" สอบผ่านหรือไม่ 

 • สอบผ่าน 54.73%
 • สอบไม่ผ่าน 45.27% 

อยากรู้ไหม? นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลประชาชนคิดเห็นยังไง"เนชั่นโพล"จัดให้

เมื่อวิเคราะห์โดยจำแนกตามเพศ พบว่า เพศ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ เพศทางเลือก กลุ่มอายุ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ กลุ่มอายุ 18-25 ปี และ อายุ 46-59 ปี อาชีพ ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่าน คือ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน และประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ตามลำดับ และระดับการศึกษา ที่ให้ความเห็นว่าสอบไม่ผ่านคือ สูงกว่า ป.ตรี รองลงมา คือ ป.ตรี และ อนุปริญญา/ปวส. ตามลำดับ 

5.พึงพอใจในผลงานของรัฐบาลชิ้นใดมากที่สุดในรอบ 3 เดือน 

 1. ลดค่าพลังงาน ไฟฟ้า ก๊าซหุงต้ม และน้ำมัน 56.47%
 2. เติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet 40.88%
 3. ยกระดับโครงการ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกพื้นที่ มะเร็งครบวงจร ฯลฯ 34.48%
 4. ยังคงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 32.36%
 5. เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท 28.66%
 6. ขยายโอกาสทางการค้า เช่น ขยายตลาดใหม่ ๆ เปิดตลาดใหม่ให้เกษตรกร เสนอตัวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่าง ๆ เจรจาการเปิดเสรีการค้า ฯลฯ 27.27%
 7. ปลุกท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 19.26%
 8. แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ 14.97%
 9. พักหนี้เกษตรกร 13.31%
 10. ปรับเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 18,000 บาท 10.51%
 11. ลดความเหลื่อมล้ำ ได้แก่ เกณฑ์ทหารแบบสมัครใจ สมรสเท่าเทียม สุราชุมชน ฯลฯ 6.94%
 12. ขยายโครงสร้างพื้นฐาน ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยว และสนามบิน 5.87%
 13. ผลักดัน Soft Power เพื่อสร้างรายได้และชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 4.31%
 14. แก้ปัญหาแก๊งคอลเซนต์เตอร์ ผู้มีอิทธิพล 3.42%


อยากรู้ไหม? นโยบายเงินหมื่นดิจิทัลประชาชนคิดเห็นยังไง"เนชั่นโพล"จัดให้