svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ชาวเน็ตว่าไง! ป.ป.ช. แจงปมชี้มูล "ครูชัยยศ" จนต้องไปขายโรตี ความจริงแบบนี้

07 ธันวาคม 2566
8.5 k

ชาวเน็ตว่าไง! ป.ป.ช.แจงปมชี้มูล "ครูชัยยศ" ถูกให้ออกจากราชการ หลังนำอาหารในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา แบ่งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษากิน จนต้องไปขายโรตีเลี้ยงชีพ ความจริงเป็นแบบนี้

เป็นอีกประเด็นที่สังคม หันมาให้ความสนใจ หลังโซเชียลมีการแชร์เรื่องราวของ นายชัยยศ สุขต้อ อดีตครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องมาขายโรตีเลี้ยงชีพ หลังถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด

กรณีเป็นกรรมการเซ็นตรวจรับอาหารกลางวันนักเรียน นำอาหารในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา แบ่งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับประทาน เป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบไม่เป็นตามระเบียบ จนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีคำสั่งปลดออกราชการ
ชาวเน็ตว่าไง! ป.ป.ช. แจงปมชี้มูล "ครูชัยยศ" จนต้องไปขายโรตี ความจริงแบบนี้  

โดยหลังเรื่องราวของ นายชัยยศ สุขต้อ ถูกเผยแพร่ และสังคมให้ความสนใจ ทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กำลังหาทางช่วยเหลืออดีตครูรายนี้ ขณะที่ในส่วน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ชี้มูล ดูเหมือนจะกลายสภาพเป็นหมู่บ้านกระสุนตก ถูกรถทัวร์ลงอย่างหนัก จากการทำตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายในครั้งนี้เช่นกัน

 

ล่าสุด ป.ป.ช. ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าว โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ชี้แจงว่า จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โรงเรียนบ้านยางเปา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้มีการขออนุญาตให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนักเรียน 2 ประเภท คือ นักเรียนไปเช้ากลับเย็น และนักเรียนพักนอน 

โดยนักเรียนพักนอนได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ส่วนนักเรียนระดับประถมศึกษา จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จากองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยเมื่อปี 2561 โรงเรียนบ้านยางเปา นักเรียนระดับประถมศึกษา และอนุบาล จำนวน 235 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 244 คน โดยมีนักเรียนพักนอน (รวมประถมและมัธยม) จำนวน 169 คน   

การดำเนินการจัดหาอาหารกลางวัน กำหนดให้โรงเรียน ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และจะจ่ายเงินได้ เมื่อมีการตรวจรับและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับครบถ้วน 
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.
 

โดยนายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ และตรวจรับอาหารกลางวันนักเรียนฯ มีนางบุณยนุช ใจปินตา เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้ออาหาร 
นางจิราพรรณ จาตุนันท์ และนายชัยยศ สุขต้อ เป็นกรรมการตรวจรับ   

การจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนพักนอน ปี 2561 จำนวน 15 สัปดาห์ ปรากฏว่า นางบุณยนุช ใจปินตา ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ตามแบบรายการและเอกสารของทางราชการที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

โดยนางบุณยนุช ใจปินตา ทำบันทึกขออนุมัติยืมเงินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และอาหารนักเรียนพักนอนเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งนายจรัส  สุพรรณ์ ได้อนุมัติให้ยืมเงินสำหรับโครงการอาหารกลางวันฯ โดยไม่ได้สั่งการให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

เมื่อนางบุณยนุช ใจปินตา ได้ทำการยืมเงินโครงการอาหารกลางวันฯ สัปดาห์ละประมาณ 60,000 บาท แล้ว นางบุณยนุช ใจปินตา เป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหารและจ้างคนครัว เพื่อประกอบอาหารเองไม่เกินสัปดาห์ละ 48,500 บาท (โดยไม่มีการทำสัญญาจ้างและไม่มีหลักฐานการเข้ามาประกอบอาหารแต่อย่างใด)   

โดยในส่วนเงินที่เหลือประมาณสัปดาห์ละ 10,000 บาท จำนวน 15 สัปดาห์ เป็นเงิน 17,2240 บาท นั้น พบว่า ในระหว่างสัปดาห์ นางบุณยนุช ใจปินตา ได้มีการจัดซื้อเพิ่มเติมจาก 2 แห่ง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า แต่ละสัปดาห์ได้มีการจัดซื้อเป็นจำนวนเท่าใด และไม่ได้ขอใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า  
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.  

เมื่อตรวจสอบเอกสารชดใช้เงินยืม นางบุณยนุช ใจปินตา ได้จัดพิมพ์ใบรับรองรายการจ่ายเงินค่าอาหารเป็นเท็จ แยกเป็นรายวัน วันละ 3 ใบ รวม 15 ใบ ทั้งที่มีการส่งอาหารสดและอาหารแห้ง มายังโรงเรียนบ้านยางเปาสัปดาห์ละครั้ง  โดยระบุใบรับรองรายการจ่ายเงินค่าอาหารไม่เกินใบละ 10,000 บาท โดยเพิ่มราคาต่อหน่วยของวัตถุดิบ ซึ่งนางจิราพรรณ จาตุนันท์ และนายชัยยศ สุขต้อ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับ ได้ลงลายมือชื่อรับรอง และนางบุณยนุช ใจปินตา จึงได้นำใบรับรองดังกล่าว มาเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน   

ดังนั้น การที่ นางบุณยนุช ใจปินตา ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้ออาหารกลางวัน ทำการขออนุมัติยืมเงินเพื่อจัดหาอาหารกลางวัน และนายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเปา อนุมัติให้ยืมเงินโดยไม่ได้ขออนุมัติ ให้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และนางบุณยนุช ใจปินตา ทำใบรับรองการจ่ายเงินเป็นหลักฐานการใช้จ่ายเงินแทนใบเสร็จรับเงิน โดยมีนางจิราพรรณ จาตุนันท์ และนายชัยยศ สุขต้อ ลงชื่อรับรองอันเป็นเท็จ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว โดยมีเจตนาที่จะ ไม่ให้มีการตรวจสอบในภายหลังว่า การจัดซื้อจัดหาอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านยางเปา ดำเนินการครบถ้วนหรือไม่   

อีกทั้ง การไม่ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบย่อมเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนบ้านยางเปา  คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้   

(1) นายจรัส สุพรรณ์ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  

(2) นางบุณยนุช ใจปินตา มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 และมาตรา 162(1), (4) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง   

(3) นางจิราพรรณ จาตุนันท์ และ นายชัยยศ สุขต้อ มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162(1), (4) และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  

ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาล ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และ คำวินิจฉัย ไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยกับ นายจรัส สุพรรณ์ นางบุณยนุช ใจปินตา นางจิราพรรณ จาตุนันท์ และนายชัยยศ สุขต้อ ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1) และ (2) แล้วแต่กรณีต่อไป 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหา จะเห็นได้ว่า มีประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากการนำเสนอข่าว จำนวน 2 ประเด็น คือ ยอดเงินในส่วนเงินที่เหลือประมาณสัปดาห์ละ 10,000 บาท รวม 15 สัปดาห์ เป็นเงินจำนวน 17,2240 บาท ที่ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้

และจากการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชนว่า นายชัยยศ สุขต้อ ถูกปลดออกจากราชการ สืบเนื่องจากการที่นายชัยยศ สุขต้อ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน นำอาหารในส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา แบ่งให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรับประทาน นั้น เป็นการเผยแพร่ข้อความที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงแถลงมาให้ทราบโดยทั่วกัน
นายชัยยศ สุขต้อ อดีตครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) โรงเรียนยางเปา