svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 23 คน

11 พฤศจิกายน 2566
1.1 k

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 23 คน เช็กรายชื่อประกาศล่าสุด ได้ที่นี่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 23 คน

11 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 23 ราย ดังนี้

 

1. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม 
2.นายกองตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ 
3.นายชยุต ภุมมะกาญจนะ 
4.นายวราวุธ ยันต์เจริญ 
5. พล.อ.อ.สุรพล พุทธมนต์
6. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ 
7.นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล 
8. นายยู่สิน จินตภากร 
9.นายสิรภพ ดวงสอดศรี 
10.นายพลภูมิวิภัติภูมิประเทศ 


11. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ 
12.รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์
13. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ 
14. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี 
15.นายศุภชัย โพธิ์สุ 
16. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ 
17. นางลาลีวรรณ กาญจนจารี
18.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 
19.ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร 
20.น.ส.ศิรินันท์ ศิริพานิช 
21.นายพงศกร อรรณนพพร 
22.นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา 
23.นายนิยม เติมศรีสุข
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 23 คน