svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง

07 พฤศจิกายน 2566
4.2 k

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.6ด3ด/2566 บุคคลนามสกุลดัง หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.6ด3ด/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ราชกิจจาฯ ประกาศคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 9 ต.ค. 2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางหฤทัย ขำนุรักษ์ ลูกหนี้ที่ 1 และ นายหร่อฝึอีล ขำนุรักษ์ ลูกหนี้ที่ 2 เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาทตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่กี่ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา 

ราชกิจจาฯ ประกาศคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง
ขอขอบคุณที่มา : อ่านต้นฉบับเต็มได้ที่นี่