svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กที่นี่ 3 เงื่อนไขบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. , กฟภ. มีผลแล้ว

04 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

เช็กด่วน  รวบรวม 3 เงื่อนไข การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการขยายระยะเวลาการงดจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย เช็กรายละเอียดที่คุณต้องรู้ ได้ตรงนี้

การไฟฟ้านครหลวง MEA พร้อมแบ่งเบาภาระของพี่น้องคนไทย ให้ผู้มีรายได้น้อยค้างค่าไฟฟ้า 300 บาท/เดือน ไม่เกิน 3 เดือน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน

เช็กที่นี่ 3 เงื่อนไขบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. , กฟภ. มีผลแล้ว

พร้อมเดินหน้านโยบายดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และจะประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม MEA ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งมีประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า 6 ล้านราย ประกอบด้วย 

เช็กที่นี่ 3 เงื่อนไขบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. , กฟภ. มีผลแล้ว

  • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน
  • PEA ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 บิลเดือน
  • ระยะเวลาตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2567

เช็กที่นี่ 3 เงื่อนไขบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. , กฟภ. มีผลแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มียอดค้างชำระก่อนบิลเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นไปตามมาตรการเดิมของ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กที่นี่ 3 เงื่อนไขบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย กฟน. , กฟภ. มีผลแล้ว
 

logoline