svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศ พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "นามสกุลดัง" หลังถูกฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง หลังถูกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องล้มละลาย

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.4982/2566 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 6 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า ด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) โจทก์

ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 21 ส.ค.2566 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายธรรมศักดิ์ หรือ ปริมพัชร์ นิวาตวงค์ หรือ ฐิติพงศ์ธราธร ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483  และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ ได้ทราบคําสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสํานักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 21 ก.ย.2566 

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดต้นฉบับจริงได้ที่ : เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา https://ratchakitcha.soc.go.th

ราชกิจจาฯ ประกาศ ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บุคคลนามสกุลดัง