svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

09 พฤษภาคม 2566
799

กระแสร้อนๆ จากการเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา กกต.เจอหนัก พร้อมแรงกดดันจากทุกฝ่าย ชาวเน็ตผุด 2 แฮชแท็กเดือด เซ่นความผิดพลาด เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ต้องจับตาในการเลือกตั้งวันจริง 14 พ.ค. 2566 นี้ กกต.จะมีประเด็นร้อนๆ อะไรให้ติดตามอีกไหม

สืบเนื่องจากแฮชแท็กสุดแรงจากบรรดาชาวเน็ต #กกตมีไว้ทำไม ทำเอาเดือดดาลไปทั้งโลกออนไลน์ สู่ #กกตควรติดคุก เนื่องจากเมื่อครั้งการไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ประชาชนสังเกตเห็นหลายๆ อย่างของความไม่โปร่งใส ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 ข้อหลักใหญ่ๆ ได้แก่ 


1. ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้ว แต่เมื่อไปถึงสถานที่เลือกตั้งกลาง กลับไม่มีชื่อของตน ซึ่งอาจเป็นปัญหาระบบ

2. ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้แล้ว แต่เมื่อไปถึงสถานที่เลือกตั้งกลาง กลับมีคนมาลงคะแนนเสียงไปแล้ว เพราะ "ถูกสวมสิทธิเลือกตั้งแล้ว"

3. เจ้าหน้าที่ติดใบประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบถ้วนทุกคน ทุกพรรค โดยพบปัญหานี้ในสถานที่เลือกตั้งกลางหลายพื้นที่ อาทิ เขตหนองแขม กทม., เชียงใหม่, กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็ปฏิบัติไม่เหมือน เช่น การบันทึกจำนวนบัตรเลือกตั้งที่รับมาลงเอกสาร (ส.ส. 5/5) และต้องติดประกาศไว้ที่หน้าหน่วยก่อนเปิดให้ลงคะแนนเสียง แต่บางหน่วยก็ไม่ติดประกาศ ทำให้ถูกทักท้วง หรือบางหน่วยติดประกาศ แต่เขียนผิดช่อง และเมื่อการลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ต้องบันทึกจำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงเอกสาร ส.ส. 5/7 แต่เจ้าหน้าบางส่วนกลับปิดหีบเลือกตั้ง ปิดผนึก และลงชื่อกำกับเลย ซึ่งจริง ๆ ต้องแยกบัตรเลือกตั้งให้ไปรษณีย์ก่อน

5. เจ้าหน้าที่กรอกรหัสหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้งผิด โดยเขียนรหัสเขตเลือกตั้งผิด หรือกรอกรหัสจังหวัดผิด หรือไม่ตรงกับตามภูมิลำเนาอันเป็นเขตเลือกตั้งจริงของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็น "เรื่องใหญ่ที่สุด และกระทบต่อสิทธิผู้เลือกตั้งโดยตรง" และ "ที่น่าเสียใจคือ เมื่อผู้มีสิทธิทักท้วง แต่กรรมการประจำหน่วยกลับยืนยันว่าทำถูกแล้ว จนตอนเย็น กกต. ถึงออกมายอมรับว่าผิดจริงๆ"

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

ทำความรู้จัก กกต.

ความหมายของ กกต. ย่อมาจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหน้าที่คือเป็นผู้ควบคุม และดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง หรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำนักงานเลขานุการ


ด้าน กกต. จะมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้

1.ควบคุมดูแลและดำเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

2.ออกระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดทั้งหลายอันจำเป็นแก่การปฏิบัติงาน ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

3.มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นในการเลือกตั้ง

4.ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองตามกฎหมาย

5.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

6.สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

7.สั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง การเลือก การออกเสียงประชามติ และสั่งให้มีการเลือกตั้ง เลือก ออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยเลือกตั้งเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง

8.เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับผู้สมัคร หัวคะแนน และผู้เกี่ยวข้อง (ให้ใบเหลือง หรือ ใบแดง) สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้นั้นกระทำหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

9.การดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับความผิดการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง

10.ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ

11.มีอำนาจแจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการสอบสวนและให้มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาล ไม่ว่าในเรื่องทางแพ่ง หรืออาญา หรือทางปกครอง แก่ผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนให้ชดใช้ค่าเสียหาย ในการเลือกตั้งใหม่แก่ผู้ถูกใบแดง และผู้ที่เกี่ยวข้อง

12.ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง และความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

13.การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

14.ดำเนินการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบุว่าหน้าที่ของ กกต. คือการให้การศึกษาแก่ประชาชนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

15.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีและข้อสังเกตเสนอต่อรัฐสภา

16.ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายกำหนด

หากสรุปภาระหน้าที่ของ "กกต." มีอำนาจหน้าที่หลักอยู่ 3 ประการ ดังนี้คือ

  1. จัดการเลือกตั้ง คือการควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งการเลือกตั้งระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติ
  2. สืบสวน ไต่สวน และวินิจฉัย คือ การสืบสวนหรือไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นับคะแนนใหม่ รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครและสมาชิกสภา ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
  3. ออกกฎระเบียบ คือ การออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ชวนคอข่าวส่องเงินเดือนของ กกต.

จากการตรวจสอบข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เผยแพร่พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 โดยตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งดังนี้

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เงินเดือน 81,920 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท


กรรมการการเลือกตั้ง
เงินเดือน 80,540 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 130,540 บาท


ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เงินเดือน 81,920 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เงินเดือน 80,540 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท


ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เงินเดือน 81,920 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท


กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เงินเดือน 80,540 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท


ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เงินเดือน 81,920 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท


กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เงินเดือน 80,540 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท


ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เงินเดือน 81,920 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 50,000 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 131,920 บาท


กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เงินเดือน 80,540 บาท
เงินประจำตำแหน่งเดือนละ 42,500 บาท
รวมเงินที่ได้รับเดือนละ 123,040 บาท

 

ปิดท้ายกับการรวมประเด็นร้อนๆ 

เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนฉ่า ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์สนั่นในโลกโซเชียลหนักมาก หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ภาพการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ของเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา แล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ได้เขียนชื่อจังหวัดพะเยาผิด

โดยมี รอ เรือ เป็น "พระเยา" ทำเอาชาวเน็ตแห่แชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก แถมแซวสนั่นตามหาตัวว่าใครเป็นคนทำ พร้อมถามว่าจังหวัดนี้มันอยู่ที่ไหนของประเทศไทย ถึงขนาดที่ว่า บุ๋ม ปนัดดา พิธีกรสาวสวย ยังเข้ามาคอมเมนต์ถามในไอจีเพจ up2youha ว่า "เอาใครมาทำงานเนี่ย?"

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

ทั้งนี้ การสะกดชื่อจังหวัดผิดจนทำให้เกิดจังหวัดใหม่ ไม่ได้มีแค่ที่ พะเยา เท่านั้น แต่ยังมี ศรีสะเกษ ที่เจ้าหน้าที่เขียนเป็น ศรีษะเกษ และ หนองบัวลำภู ที่ถูกเขียนเป็น หนองบัวลำพูน อีกด้วย 

จากกรณีดังกล่าว ล่าสุดมีรายงานว่า นายกิตติพงษ์ ดรุมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จ.พะเยา ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า กกต.พะเยาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามาจากไหนเพราะว่าคนที่ถ่ายรูปมาแค่ตรงนั้นมาจากเขตไหนจากจังหวัดไหน

พร้อมฝากถึง คนที่ตำหนิต่างๆ ฝากด้วยว่า ใช้ความคิดนิดนึงในการจะด่Xว่าอะไรใคร เพราะต้องดูด้วยว่ามีผลกับการเลือกตั้งขนาดไหน เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ทางเราไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ปกติ ก็คือมีเสื้อขาวอยู่ตัวนึง มองที่จุดดำที่เป็นน้ำหมึกอยู่จุดเดียว แต่ทั้งหมดถูกต้องหมด โดยจะมาดูจุดที่ผิดอยู่จุดเดียว ซึ่งไม่เกิดประโยชน์

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

ชมคลิป >>> สรุปให้ฟัง ประเด็น กกต.มีไว้ทำไม | ฟังให้จบ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

โค้งสุดท้าย! "โหรฟองสนาน" ฟันธง คนนี้แหละตัวแปรจัดตั้งรัฐบาล

“โหรภิญโญ” ทำนายไม่ "ป" ก็ "พ" นายกฯคนต่อไป

 

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

อีกความเคลื่อนไหว "หมอทศพร" เตรียมร้อง "กกต." รับผิดชอบ เลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาด
หมอทศพร หยุดหาเสียง เข้ากรุงเทพฯ พามวลชน บุกร้องเรียน กกต. เหตุทำผิดพลาดในการจัดเลือกตั้งล่วงหน้า ชี้ ต้องมีการรับผิดชอบ

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ผู้สมัครสส. จังหวัดแพร่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย จัดขบวนคาราวานใน ต.น้ำซำ อ.เมือง พร้อมด้วยสมาชิกครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวหมอทศ เคาะประตูบ้านขอคะแนนเสียง ถ้าไม่เลือกเรา ลุงมาแน่ อย่าให้ประเทศไทยต้องบอบช้ำ 8 ปีมาแล้วที่ประเทศย่ำอยู่กับที่ไม่พัฒนาไปไหน หมอทศพรขอเข้ามาดูแล

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566  และเสนอเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวแพร่สู่สภาผู้แทนราษฎร จากพิษเศรษฐกิจ จากรัฐบาลที่แล้วที่บริหารประเทศทำให้ประชาชนอดอยาก ปากท้องประชาชนต้องมาก่อนความเป็นอยู่ของพี่น้องที่เดือดร้อนไม่ว่าพิษเศรษฐกิจ ปัญหาคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด PM 2.5 และการศึกษา โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมให้ดีมากกว่าเก่า 

นพ.ทศพร ยังได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดการการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีปัญหาในหลายพื้นที่ จนทำให้เกิดกระแสเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. นั้นรับผิดชอบ โดย นพ.ทศพร กล่าวว่า ในวันที่ 9 พ.ค. ตนและทีมงานจะหยุดหาเสียงชั่วคราว เพื่อเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานคร และจะไปที่สำนัก กกต. เวลา 11.00 น. ที่ศูนย์ราชการ อาคาร บี ถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมกับมวลชนที่ไม่พอใจการทำงานของ กกต. โดยมีประเด็นหลักในการไปกกต. คือ 1. ให้กกต.แก้ไขความผิดพลาด 2. ให้กกต.แสดงความรับผิดชอบ

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

การเลือกตั้ง 2566 มีความสำคัญต่อประชาชนอย่างมาก เพราะเป็นการเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยน หรือ การสิ้นสุดของอำนาจรัฐบาลเก่า และ อำนาจทหาร ประชาชนตื่นตัว และเตรียมพร้อมที่จะใช้อำนาจของตนอย่างมีความหวัง เพื่อให้สิ่งที่เสียไปในช่วงเวลา 8 ปี ได้เปลี่ยนแปลง แต่การที่ กกต.ดำเนินการผิดพราด ส่อที่จะทำให้คะแนนเสียงของประชาชนไม่บริสุทธิ์ ทั้งๆที่ เวลาก่อนถึงการเลือกตั้ง กกต.มีเวลาทำงานเพียงพอ แต่ไม่ว่าจะการเขียนตัวเลข กล่องใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสม และอีกหลายๆเรื่องร้องที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องเดินทางไปเรียกร้องความรับผิดชอบ

ขอขอบคุณภาพจาก: เพจรักภาษาไทยอย่าใช้ผิด

ชวนส่องเงินเดือน กกต. หนึ่งหน่วยงานสำคัญในการเลือกตั้ง 2566 

ขอขอบคุณข้อมูล : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา / Thainews