svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ก.เกษตรฯ ลุยรณรงค์เกษตรกร ฉีดวัคซีนโรคปศุสัตว์ กันความเสียหายทาง ศก.

24 มีนาคม 2566

ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) ให้เกษตรกร ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะโรคปศุสัตว์ ป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจ

24 มีนาคม 2566 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) มี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงาน รมว.เกษตรฯ , นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม 

โดยงานนี้ กรมปศุสัตว์จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรตระหนัก และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะโรค ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย , โรคลัมปีสกิน , โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย , การปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลฟาร์ม , การเลี้ยงสัตว์ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) , การดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นต้น เมื่อสัตว์มีอาการเจ็บป่วย , การเลือกชนิดและสายพันธุ์ปศุสัตว์ ที่ทนทานต่อโรคและแมลงในพื้นที่ , การให้อาหารสัตว์ที่ถูกต้อง ตามโภชนศาสตร์สัตว์ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง และมีภูมิต้านทานโรคที่ดี 

รวมถึงการนำผลิตผลจากการเลี้ยงสัตว์ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างถูกสุขอนามัย สร้างความปลอดภัยต่อสุขภาพสัตว์ เกษตรกร และผู้บริโภค มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จากทุกอำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 750 ราย และมีเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงาน โดยมาจากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 7 
 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์
 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกร ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง มีการดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ซึ่งงานรณรงค์ป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น ถือเป็นที่แรก และจะมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ 
 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ นับได้ว่าเป็นโครงการที่ดี ที่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะโรค ที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ซึ่งพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพื้นที่อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กรมปศุสัตว์จึงจัดกิจกรรม ผ่าตัดทำหมัน  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โดยตั้งเป้าให้พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ ในฤดูการท่องเที่ยว ที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

"ขอขอบคุณกรมปศุสัตว์ ที่ได้จัดงานรณรงค์ป้องกันโรค และเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ฯ ในวันนี้ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการในเรื่องปศุสัตว์เคลื่อนที่ไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคพิษสุนัขบ้านั้น หากปล่อยให้เกิดการแพร่กระจาย จะต้องใช้เวลา 7 - 10 ปี สถานการณ์ถึงจะกลับมาปกติ จึงต้องมีการป้องกันตั้งแต่ต้นทาง ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ ที่ให้บริการประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" 

ก.เกษตรฯ ลุยรณรงค์เกษตรกร ฉีดวัคซีนโรคปศุสัตว์ กันความเสียหายทาง ศก.

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ด้าน อาทิ นโยบายตลาดนำการผลิต , การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก , การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ Start Up , การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต , การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นต้น 
ก.เกษตรฯ ลุยรณรงค์เกษตรกร ฉีดวัคซีนโรคปศุสัตว์ กันความเสียหายทาง ศก.  

กรมปศุสัตว์ได้มีการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานการผลิตสัตว์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ช่วยสร้างความมั่นคง ในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ประกอบการ ที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ โดยคำนึงถึงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์เป็นสำคัญ    

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เช่น การผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว  และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ และนิทรรศการ เช่น นิทรรศการด้านพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ นิทรรศการด้านอาหารสัตว์ นิทรรศการเทคโนโลยี ด้านการผสมเทียมสัตว์ นิทรรศการครัวไทยสู่ครัวโลก อย่างปลอดภัยและยั่งยืน การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นต้น
ก.เกษตรฯ ลุยรณรงค์เกษตรกร ฉีดวัคซีนโรคปศุสัตว์ กันความเสียหายทาง ศก.
ก.เกษตรฯ ลุยรณรงค์เกษตรกร ฉีดวัคซีนโรคปศุสัตว์ กันความเสียหายทาง ศก.