svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"วัดมงคลชัยพัฒนา"ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น"พระอารามหลวง"ประกาศลงราชกิจจาฯ

03 ธันวาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก"วัดมงคลชัยพัฒนา " เป็น"พระอารามหลวง"

 

2 ธันวาคม 2565  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก"วัดราษฎร์"เป็น"พระอารามหลวง"

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก"วัดราษฎร์"เป็น"พระอารามหลวง"

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณ าจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๕๙ ของพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบตามข้อ ๓ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๕๑๘

 

ทรงพระราชดำริว่า "วัดมงคลชัยพัฒนา" อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ ให้พัฒนาพื้นที่เป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

 

 

 

"วัดมงคลชัยพัฒนา"ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น"พระอารามหลวง"ประกาศลงราชกิจจาฯ

 

โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาในการประสานการพัฒนา พร้อมทั้ง ดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" พระราชทานแก่เกษตรกร เพื่อให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในการ ประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน 

"วัดมงคลชัยพัฒนา"ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น"พระอารามหลวง"ประกาศลงราชกิจจาฯ

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อจาก "วัดมงคล" เป็น "วัดมงคลชัยพัฒนา" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

"วัดมงคลชัยพัฒนา"ได้รับโปรดเกล้าฯเป็น"พระอารามหลวง"ประกาศลงราชกิจจาฯ

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ยก"วัดมงคลชัยพัฒนา" เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

 

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก วัดมงคลชัยพัฒนา เป็นพระอารามหลวง

logoline