svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"ม.รามคำแหง" แจ้ง เลิกสัญญาจ้าง "สืบพงษ์ ปราบใหญ่" หลังพ้นอธิการบดีรอบสอง

25 พฤศจิกายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ผศ. ดร. บุญชาล ทองประยูร" กก.สภามหาวิทยาลัย รักษาราชการ แทนอธิการบดีม.รามคำแหง ลงนามบอกเลิกสัญญาจ้าง "สืบพงษ์ ปราบใหญ่" หลังมติสภามร.ถอดถอนพ้นอธิการบดีม.รามรอบสอง

 

25 พฤศจิกายน  2565  "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ได้เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจง "บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่"  โดยมีเนื้อหาระบุว่า   ตามที่มหาวิทยยาลัยรามคำแหง ได้มีคำสั่งถอดถอน"ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่" ออกจากตำแหน่งอธิการบดี ด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง ๓ ประการ ดังนี้

 

หนึ่ง ใช้วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ โดยวุฒิดังกล่าวไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ.

\"ม.รามคำแหง\" แจ้ง เลิกสัญญาจ้าง \"สืบพงษ์ ปราบใหญ่\" หลังพ้นอธิการบดีรอบสอง

สอง ปกปิดหรือไม่รายงานประวัติการถูกยึดทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ และสาม ทูลเกล้า ฯ ถวายฎีการ้องขอความเป็นธรรม ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนั้น

 

บัดนี้ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่"ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่" นำวุฒิการศึกษาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของการเป็นอาจารย์มาตั้งแต่ต้น อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้างและผิดระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

สืบพงษ์  ปราบใหญ่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถูกสภามร.มีมติมติ ถอดถอนออกจากตำแหน่ง อธิการบดีมร.รอบสอง

 

หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้าง ที่ ๐๖๐๑/๒๘๕๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้ส่งถึงมือ"ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่"  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

โดยเหตุผลประการสำคัญ คือ ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สายวิชาการ จะต้องได้วุฒิการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และได้รับค่าจ้างตามอัตราเงินเดือนที่ ก.พ. กำหนด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่  ได้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงตกอยู่ภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้นำบัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนมาใช้โดยอนุโลม

 

นอกจากนั้น ในขณะที่"ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่" สมัครเข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็ยังไม่ได้จัดตั้งขึ้น มีแต่เพียงสำนักงาน ก.พ. เท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในการรับรองวิทยฐานะคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

 

การที่วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่" ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. นับแต่วันที่ยื่นใบสมัครเข้าทำงาน จึงส่งผลให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น ซึ่งในเรื่องนี้ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์  ปราบใหญ่" ทราบดี อยู่แล้ว เพราะแม้ทุกวันนี้ การประกาศรับสมัครอาจารย์ ซึ่ง"ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่"  เป็นผู้ลงนามเองในขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก็ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่า ผู้ที่จะสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. และ อว. รับรอง หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่รับรอง ก็จะขาดคุณสมบัติของการสมัคร ตำแหน่งอาจารย์

 

ดังนั้น จึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ผู้ที่จะสมัครในตำแหน่งอาจารย์จะต้องได้รับเอกสารการรับรองวิทยฐานะวุฒิการศึกษามาประกอบการสมัครด้วยทุกกรณี สำหรับ กรณีที่ผิดหลงเช่นนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาตัวบุคคลที่รับผิดชอบต่อไป

 

หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวระบุด้วยว่า เมื่อคุณวุฒิการศึกษาของ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์  ปราบใหญ่" ไม่ตรงตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องการจ้างผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แต่เมื่อวุฒิการศึกษาไม่ได้รับการรับรองจึงเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันเป็นการผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง และผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

นอกจากนั้น เมื่อวุฒิการศึกษาที่นำมาสมัคร สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้กำหนดอัตราค่าจ้างไว้"ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์  ปราบใหญ่" จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

 

ผู้ที่ลงนามบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้น คือ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร" ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

logoline