svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วพน.16 ดูงานชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี มอบโซลาร์ลอยน้ำ - โซลาร์ส่องสว่าง

23 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร วพน.16 ดูงานศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ภาคกลาง ชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี มอบโซลาร์ลอยน้ำ - โซลาร์ส่องสว่าง เพื่อประโยชน์ชาวบ้าน

23 พฤศจิกายน 2565 ที่ จ.ลพบุรี ผู้ร่วมอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน.16) สถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy) ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ภาคกลาง ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล 

มีนายสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้อบรม วพน.16 เยี่ยมชมจุดเรียนรู้ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง ภาคกลาง โดยจุดเรียนรู้ที่ 1  เป็นพื้นที่ดำเนินงาน Smart Farming (โรงเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 1) และจุดเรียนรู้ที่ 2 ระบบผลิตและส่งจ่ายก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร (มานพ 1) 

นอกจากนี้พาเยี่ยมชม การปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่ เตาเผาถ่านประสิทธิภาพสูง KL 4.1 และผลิตภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่น รวมถึงชมการสาธิตโดรนเพื่อการเกษตร 

 

วพน.16 ดูงานชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี มอบโซลาร์ลอยน้ำ - โซลาร์ส่องสว่าง

จากนั้นผู้ร่วมอบรมหลักสูตร วพน.16 ได้ส่งมอบโซล่าร์เซลล์ลอยน้ำ และชุดโซล่าร์เซลล์ส่องสว่าง ให้แก่ชุมชนตำบลท่ามะนาว ประกอบด้วย

1.ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ (Solar Floating) ขนาดกำลังการผลิต 2,040 วัตต์ มูลค่า 60,000 บาท เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในการสูบน้ำให้กับสมาชิกเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลท่ามะนาว จำนวน 20 ราย ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีน้ำที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันสำหรับการสูบน้ำ

2.ระบบไฟฟ้าสาธารณะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar LED Street Lighting) ขนาดกำลังการผลิต 400 วัตต์ จำนวน 8 ชุด มูลค่า 40,000 บาท (ชุดละ 5,000 บาท) เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้งานในชุมชนหมู่ที่ 4 ต.ท่ามะนาว จำนวน 120 ครัวเรือน และประชาชนที่สนใจศึกษาดูงาน ได้ใช้ไฟสาธารณะประโยชน์ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ซึ่งเป็นถนนที่จะใช้ผ่านไปยังศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลท่ามะนาว และเป็นถนนสายหลักที่ชุมชนใช้ในการสัญจร

3.มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านท่ามะนาว จำนวน 20,000 บาท
 

วพน.16 ดูงานชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี มอบโซลาร์ลอยน้ำ - โซลาร์ส่องสว่าง

พล.ต.อ.เพิ่มพูน กล่าวว่า โครงการนี้เริ่มมาจากคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 16 ได้ทราบว่า ทางชุมชนท่ามะนาว มีความต้องการการสนับสนุนระบบไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ และจากการลงพื้นที่ ได้เห็นถึงความต้องการของชุมชน ทางคณะกรรมการรุ่น จึงมีมติร่วมกันพิจารณาสนับสนุน  ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลอยน้ำและ ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว


"ผมและคณะผู้เข้าอบรม วพน. รุ่น 16 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวชุมชนท่ามะนาว จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ และขอให้ท่านช่วยกันรักษาอุปกรณ์นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนให้ยั่งยืนถาวรต่อไป”

 

วพน.16 ดูงานชุมชนท่ามะนาว ลพบุรี มอบโซลาร์ลอยน้ำ - โซลาร์ส่องสว่าง