svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

22 พฤศจิกายน 2565
987

"ซาเล้ง" ร้านรับซื้อของเก่า เช็กทางนี้ "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศ"กรมควบคุมมลพิษ" เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. 2565 ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง

 

22 พฤศจิกายน 2565  "ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. 2565  ลงนามโดย อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 

โดยที่เป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และให้มีการนำเศษพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพ เศษพลาสติกในประเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปเป็นวัตถุดิบในภาค"ธุรกิจรีไซเคิล"

"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

จึงสมควร ให้มีการประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชน ครัวเรือน "ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า" และ"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการคัดแยก รวบรวมเศษพลาสติก ที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเหมาะสมในการนำไปรีไซเคิลต่อไป

"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖5 ซึ่งกำหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจและ หน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎหมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย และให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ

 

รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการจัดการมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศกำหนดคุณลักษณะ เศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไป"รีไซเคิล"

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 

ดังรายละเอียดในภาคผนวกท้ายประกาศนี้


"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

 

"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

 

"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

 

"ซาเล้ง"เช็กเลย "กรมควบคุมมลพิษ" ออกประกาศคุณลักษณะพลาสติกนำไป"รีไซเคิล"

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. ๒๕๖๕