svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

วันนี้รับเงิน! "กลุ่มเปราะบาง" เตรียมรับ "เงินเยียวยา"เดือนพฤศจิกายน 2565

09 พฤศจิกายน 2565
3.3 k

ยิ้มรอได้เลยวันนี้เป๋าตุง "กลุ่มเปราะบาง" รับเงินเยียวยางวดเดือนพฤศจิกายนนี้ (10 พ.ย.) ตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินประจำปีงบ 66 ที่นี่ พร้อมเช็กเงินอุดหนุนบุตร -เบี้ยผู้พิการได้กี่บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ตามเกณฑ์เดิมหรือไม่รวมให้ครบ

กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาเข้าบัญชี "กลุ่มเปราะบาง" ที่ประกอบไปด้วยเด็กเล็ก-6 ขวบที่รับเงินอุดหนุนบุตร ,ผู้พิการ ที่รับเบี้ยความพิการ และผู้สูงอายุ ที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะโอนเข้าบัญชีในวันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) 

ทั้งนี้ กลุ่มเปราะบาง สามารถตรวจสอบปฏิทินการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดังนี้

เดือนตุลาคม 2565 วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565
เดือนพฤศจิกายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เดือนธันวาคม 2565 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565
เดือนมกราคม 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
เดือนกุมภาพันธ์ 2566  วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เดือนมีนาคม 2566  วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เดือนเมษายน 2566  วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เดือนพฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
เดือนมิถุนายน 2566  วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
เดือนกรกฎาคม 2566  วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
เดือนสิงหาคม 2566  วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
เดือนกันยายน 2566  วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

สำหรับรายละเอียดการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาในแต่ละกลุ่มนั้น สามารถแบ่งได้ดังนี้


เงินอุดหนุนบุตร 

จำนวน 600 บาทต่อเดือน

เบี้ยความพิการ

จำนวน 800-1,000 บาทต่อเดือน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

จำนวน 600-1,000 บาท
อนึ่งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดิมรัฐฯมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มเงินให้ 100-250 บาทในช่วงปีงบประมาณ 2565 โดยมาตรการดังกล่าวถือว่าสิ้นสุดแล้ว

เช็กอีกครั้ง !!

เงินเยียวยากลุุ่มเปราะบาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โอนเข้าบัญชีวันไหน ได้เงินคนละกี่บาท อัปเดตรายละเอียดให้ครบ จบที่นี่

กลุ่มเปราะบางที่ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ เด็กแรกเกิด-6 ขวบ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาอัน ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และ เงินอุดหนุนบุตร เตรียมรับเงิน โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) โดยวงเงินที่จะได้รับ แบ่งออกได้ดังนี้

ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได

  • ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  600 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน  700 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
  • ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   1,000 บาท

วันนี้รับเงิน! "กลุ่มเปราะบาง" เตรียมรับ "เงินเยียวยา"เดือนพฤศจิกายน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2642 4336-9

ผู้พิการ รับเบี้ยความพิการ 

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน   800 บาท
  • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยความพิการ 

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313


เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด-6 ขวบ
เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ ที่ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร 
กรุงเทพมหานคร

ติดต่อที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 

ส่วนภูมิภาค 

ติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประจำปีงบประมาณ 2566 มีดังต่อไปนี้  (ภาพประกอบ) 

วันนี้รับเงิน! "กลุ่มเปราะบาง" เตรียมรับ "เงินเยียวยา"เดือนพฤศจิกายน 2565